Fri­heds­bre­vet oprul­ler Dan­marks måske stør­ste til­holds­sag i ny podcast


Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

Det kor­te af det lange

En mas­siv mæng­de poli­ti­til­hold, to tab­te injuri­esa­ger og en dom på et års ube­tin­get fængsel. 

Det er blot et udsnit af den pris, som en mand ind­til vide­re har betalt i kam­pen for at kom­me til­ba­ge på et salsa­ku­r­sus, han blev smidt ud af for otte år siden. 

De man­ge for­hin­drin­ger har dog ikke fået ham på andre tan­ker. For den tid­li­ge­re kur­sist, 56-åri­ge Car­sten Thra­ne, har fort­sat et bræn­den­de ønske om at del­ta­ge i salsa­ku­r­su­set igen og har des­u­den anket sin straf­fesag om brud på til­hold til landsretten. 

Fri­heds­bre­vet under­sø­ger den mærk­vær­di­ge og lang­truk­ne sag i den nye podcast­se­rie Bro­der Salsa, som du alle­re­de nu kan høre i Fri­heds­bre­vets app.

Hele histo­ri­en

For­an Køben­havns Byret står Car­sten Thra­ne og råber. Han råber ikke ad rets­sy­ste­met, han råber hel­ler ikke om kri­gen i Mel­le­mø­sten eller for den sags skyld om en hvil­ken som helst anden mær­kesag, som folk ellers nor­malt demon­stre­rer for. 

Han råber, demon­stre­rer, som Car­sten selv siger, for at kom­me med på et salsa­ku­r­sus, han ellers blev eks­klu­de­ret fra for man­ge år siden. Han for­sø­ger at få hul igen­nem til Fol­ke­højsko­ler­nes For­e­ning, for­di han mener, at der er begå­et en fejl, da han blev smidt af salsa­ku­r­set en for­ban­det for­års­dag for otte år siden. 

For at for­stå sagskom­plek­set, som udgør Dan­marks måske stør­ste til­holds­sag, skal man nem­lig helt til­ba­ge til for­å­ret 2016. 

Salsa­ens Bri­an Laudrup

I det Her­rens år opstår der uenig­he­der mel­lem for­stan­de­ren på Brand­b­jerg Højsko­le, Simon Lægs­gaard, og Car­sten Thra­ne, der på det­te tids­punkt har del­ta­get i et salsa­ku­r­sus hver som­mer gen­nem en årrække. 

Et salsa­ku­r­sus, som af fle­re kil­der, her­un­der Car­sten Thra­ne selv, bli­ver beskre­vet som salsa­ver­de­nens svar på Roskil­de Festi­val. Kon­flik­ten fører til, at Car­sten Thra­ne bli­ver bort­vist fra højskolen. 

“Det sva­rer til, at Sepp Piontek smed Bri­an Laud­rup af lands­hol­det og sag­de, at han aldrig måt­te spil­le på lands­hol­det mere.” 

Hvor du er salsa­ens Bri­an Laudrup?

“Ja,” lyder det med et grin fra Car­sten Thra­ne i et af fle­re dyb­de­gå­en­de inter­views, som Fri­heds­bre­vet har fore­ta­get med ham. 

Men sagen er ikke noget at gri­ne af, selv­om den har et udspring i noget så spøjst som et salsa­ku­r­sus på en højsko­le. I den betænd­te og otte år lan­ge kon­flikt ind­går poli­ti­til­hold, der sam­men­lagt invol­ve­rer fle­re hund­re­de per­so­ner, og en straf­fesag, hvor Car­sten Thra­ne nu er endt med en dom på et års ube­tin­get fængsel. 

En dom, som han har anket til landsretten. 

Ja hal­lo, det er Carsten

Poli­ti­til­hol­de­ne er kom­met i stand på grund af Car­sten Thra­nes tal­ri­ge hen­ven­del­ser til højsko­lens for­stan­der og tid­li­ge­re og nuvæ­ren­de besty­rel­ses­med­lem­mer, højsko­lens repræ­sen­tant­skab og højsko­lens elevforening. 

De man­ge for­søg på kon­takt har iføl­ge Fri­heds­bre­vets kil­der været så inten­se og ube­ha­ge­li­ge, at det i tidens løb har fået poli­ti­et til at vur­de­re, at det frem­over skal være straf­bart for Car­sten Thra­ne at kon­tak­te de invol­ve­re­de personer. 

Hen­ven­del­ser­ne, der hoved­sa­ge­ligt er fore­gå­et over tele­fon og e‑mail, kred­ser om det sam­me emne: Car­sten Thra­ne vil til­ba­ge på salsa­ku­r­set, han blev smidt ud fra for otte år siden. 

Fri­heds­bre­vet har lavet dyb­de­gå­en­de inter­views med Car­sten Thra­ne, lige­som vi også har inter­viewet de per­so­ner, der føler sig chi­ka­ne­ret, tru­et, ja, lige­frem for­fulgt af man­den, der beteg­ner sig selv som Dan­marks “sals­a­præ­si­dent”.

Den før­ste, der fik Car­sten Thra­nes opmærk­som­hed at mær­ke, var for­stan­der på Brand­b­jerg Højsko­le, Simon Lægs­gaard. Sær­ligt et møde står klart i hans erindring. 

“Jeg sid­der til et besty­rel­ses­mø­de, hvor min kone plud­se­lig skri­ver til mig: ‘Thra­nen er i sko­ven’. Det er så, for­di han har hørt, at vi har besty­rel­ses­mø­de, og han kom­mer op og spar­ker døren ind, imens vi afhol­der mødet, og siger: ‘Jeg synes, jeg hør­te mit navn.’” 

Simon Lægs­gaard for­tæl­ler, at han holdt sig ude af lig­nin­gen og gik ud for­an højsko­len for at ven­te på poli­ti­et, som var ble­vet kontaktet. 

“I sam­me øje­blik, som poli­ti­et dre­jer ned mod gårds­plad­sen, så stik­ker han af. Han løber alt hvad han kan ud over mar­ker­ne og for­svin­der ned i sko­ven,” for­tæl­ler Simon Lægsgaard. 

Salsa­ens skygge

Efter det stod klart, at der var meget lan­ge udsig­ter til, at Car­sten Thra­ne kun­ne kom­me på salsa­ku­r­sus igen med den nuvæ­ren­de ledel­se på Brand­b­jerg Højsko­le, begynd­te han at kon­tak­te Fol­ke­højsko­ler­nes For­e­ning og den­nes for­mand, Lis­beth Trinskjær. 

Her for­tæl­ler Car­sten Thra­ne, at sam­ta­len star­te­de roligt og given­de, og det er egent­lig det sam­me, Trin­skjær for­tæl­ler til Fri­heds­bre­vet. Men hun for­tæl­ler så vide­re, at der ikke gik lang tid, før det blev et ube­ha­ge­ligt bekendtskab. 

“I peri­o­der har han demon­stre­ret ude for­an vores sekre­ta­ri­at. Han har også fulgt efter med­ar­bej­de­re og har råbt af dem hele vej­en hen til der, hvor de nu skul­le hen.” 

Lis­beth trin­skjær for­tæl­ler, at hun også selv har følt sig forfulgt. 

“Jeg er jo helt vant til, at når jeg kom­mer på Reso­nans Festi­val på Fyn for eksem­pel, så når jeg sæt­ter mig et sted, så sid­der han lige bag ved mig. Så flyt­ter jeg mig, så flyt­ter han sig også tæt­te­re på mig,” siger hun. 

De skul­le skam­me sig

Car­sten Thra­ne mener til gen­gæld, at det er ham, der bli­ver udsat for en hetz af højsko­le­ver­de­nen, som iføl­ge ham har iso­le­ret ham fra sal­sa­mil­jø­et og hans man­ge venner. 

“Jeg hav­de en per­son­lig fest. Man vil jo ger­ne vok­se som men­ne­ske, og der ople­ve­de jeg bare, at alt var med mig. Alt gik godt, jeg fik fle­re og fle­re ven­ner, og jeg blev bed­re til at danse.” 

“De (Simon Lægs­gaard og Lis­beth Trin­skjær, red.) spar­ker nedad. De kal­der mig alle muli­ge beskid­te ting. Der er ikke det, de ikke kal­der mig, kri­mi­nel, og hvad ved jeg. Det er jeg natur­lig­vis ikke, jeg har haft en helt ren straf­fe­at­test frem til det her. Jeg synes, de skul­le skam­me sig over den måde, de opfø­rer sig på,” siger han. 

Men hvor­dan star­ter så vold­som en fejde over­ho­ve­det? Og kan den løses, selv­om den har kørt i otte år og invol­ve­rer op til fle­re rets­sa­ger? Dyk ned i sagen med Fri­heds­bre­vets jour­na­li­ster, som også har fået adgang til hund­red­vis af mails og telefonbeskeder. 

Du kan høre meget mere i podca­sten Bro­der Salsa, som løber over otte epi­so­der. De tre før­ste afsnit er ude nu og resten vil udkom­me ugent­ligt hen over sommeren. 

Fri­heds­bre­vet har fore­lagt de med­vir­ken­des beskyld­nin­ger over for hin­an­den. Lis­beth Trin­skjær og Simon Lægs­gaard for­tæl­ler, at de ikke kan gen­ken­de Car­sten Thra­nes udlæg­ning af sagen. 

Car­sten Thra­ne siger lige­le­des, at Lis­beth Trin­skjær og Simon Lægs­gaard for­dre­jer virkeligheden.