Hår­de pakker

Rege­rin­gen bars­ler med en ny ban­de­pak­ke. Det er der for så vidt ikke noget nyt i – udspil­let til pak­ken kom alle­re­de sid­ste år, men tirs­dag i den for­gang­ne uge blev så dagen, hvor ikke fær­re end fire mini­stre nær­mest rør­strøm­sk løf­te­de slø­ret for det sam­le­de indhold.Pakken består af hele 39 ini­ti­a­ti­ver, som skal dæm­me op for ban­de­kri­mi­na­li­te­ten, og hvis man har den gam­le tale­må­de tim­ing is eve­ryt­hing i bag­ho­ve­det, må man vel sige, at det er en pak­ke til tiden. For lan­ce­rin­gen dum­per jo ned fra him­len lige midt i en blo­dig ban­de­kon­flikt. Eller hvad? For hvad er effek­ten af ban­de­pak­ker­ne? Lader ban­de­med­lem­mer sig vir­ke­lig afskræk­ke af nat­te­livs­for­bud, læn­ge­re straf­fe og skær­pet efter­forsk­ning af kryptovaluta? 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her