Han har fået en hoved­rol­le i rets­sa­gen om Sara Omar-doku­men­ta­ren: Men hvem er Rasit Ufuk Tas?

Rasit Ufuk Tas er ble­vet cen­trum for stor opmærk­som­hed, efter han i 2017 blev en del af hol­det bag den uud­gi­ve­de doku­men­tar­film om for­fat­te­ren Sara Omar. Many­ar Parwa­ni og Omar Marzouk omta­ler ham som en “prak­ti­kant”, der på trods af sit mede­jer­skab i pro­duk­tions­sel­ska­bet, der skul­le pro­du­ce­re doku­men­tar­fil­men om Sara Omar, ikke hav­de erfa­ring nok til at stå til ansvar for film­op­ta­gel­ser­ne. Men hvem er “prak­ti­kan­ten”, der plud­se­lig ejer sel­ska­bet og over­dra­ger ret­tig­he­der­ne til Sara Omar? Det er tæt på umu­ligt at bli­ve klog på. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her