Hem­me­lig ope­ra­tion: Dan­ske undercover-agen­ter frem­vi­ste mis­si­ler for gangster­boss i København

To undercover-agen­ter fra dansk poli­ti delt­og i begyn­del­sen af febru­ar i en kulørt og hem­me­lig ope­ra­tion, som udspil­le­de sig i en lager­hal et ukendt sted i Køben­havn. De to dan­ske agen­ter sam­ar­bej­de­de med en anden undercover-agent – fra den ame­ri­kan­ske Drug Enfor­ce­ment Admi­ni­stra­tion (DEA) – som efter­for­ske­de en leden­de figur i Yaku­za­en, den japan­ske mafia med akti­vi­te­ter i sto­re dele af verden. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her