Hem­me­lig ope­ra­tion: Dan­ske undercover-agen­ter frem­vi­ste mis­si­ler for gangster­boss i København

To undercover-agen­ter fra dansk poli­ti delt­og i begyn­del­sen af febru­ar i en kulørt og hem­me­lig ope­ra­tion, som udspil­le­de sig i en lager­hal et ukendt sted i Køben­havn. De to dan­ske agen­ter sam­ar­bej­de­de med en anden undercover-agent – fra den ame­ri­kan­ske Drug Enfor­ce­ment Admi­ni­stra­tion (DEA) – som efter­for­ske­de en leden­de figur i Yaku­za­en, den japan­ske mafia med akti­vi­te­ter i sto­re dele af verden. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.