Histo­ri­en om Bam­bi fore­gri­ber Hit­lers udryd­del­se af Euro­pas jøder

I den­ne uge hand­ler Fri Kri­tik om den mør­ke com­ing-of-age-for­tæl­ling og poli­ti­ske alle­go­ri Bam­bi. The Story of a Life in the Forest, som er den lit­teræ­re kil­de til Dis­neys elske­de klas­si­ker. Des­u­den dis­ku­te­res præ­da­tion som et moralsk pro­blem med afsæt i filo­sof­fen Jeff McMa­hans for­slag om, at men­ne­sket har en moralsk pligt til at udryd­de natu­rens rovdyr. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.