Histo­ri­en om Bam­bi fore­gri­ber Hit­lers udryd­del­se af Euro­pas jøder

I den­ne uge hand­ler Fri Kri­tik om den mør­ke com­ing-of-age-for­tæl­ling og poli­ti­ske alle­go­ri Bam­bi. The Story of a Life in the Forest, som er den lit­teræ­re kil­de til Dis­neys elske­de klas­si­ker. Des­u­den dis­ku­te­res præ­da­tion som et moralsk pro­blem med afsæt i filo­sof­fen Jeff McMa­hans for­slag om, at men­ne­sket har en moralsk pligt til at udryd­de natu­rens rovdyr. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her