Hvis man ikke har et brand, har man ikke et arbejde

Tirs­dag afholdt For­bun­det for Blog­ge­re og Influ­en­ter under Dansk Jour­na­list­for­bund deres før­ste bran­che­dag nogen­sin­de. Fri­heds­bre­vet var med til dags­ar­ran­ge­men­tet, der skul­le sam­le selv­stæn­di­ge unge men­ne­sker, der tje­ner deres pen­ge på soci­a­le medi­er, i for­e­nings­li­vet. Umid­del­bart et mål med man­ge kon­tra­ster, men det til trods en medri­ven­de dag med kend­te ansig­ter som Mas­cha Vang, Jas­min Lind, Tobi­as Hamann og Ras­mus Bro­ha­ve på en form for sko­le­bænk. Der blev både talt om Gur­li Gris, Dub­ai og ikke mindst SKAT, og du kan sta­dig fin­de del­ta­ger­nes opslag fra dagen på soci­a­le medi­er. Der var dog også plads til dra­ma­et, for mod slut­nin­gen af pro­gram­met kom det sprit­nye for­bunds aller­før­ste skru­e­bræk­ker til at give sig selv til ken­de på scenen. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.