I iso­la­tion med cor­o­na og gam­mel­daws æblekage

Cor­o­na­en har langt om læn­ge ind­fun­det sig i min krop, hvil­ket i skri­ven­de stund inde­bæ­rer fire dages iso­la­tion. Fire dage! Jamen, det har stør­ste­delen af befolk­nin­gen jo efter­hån­den prø­vet. Nogen end­nu mere. Og nogen end­da med et kom­pli­ce­ret og lang­va­rigt syg­doms­for­løb med for­fær­de­li­ge kon­se­kven­ser og lang­tids­s­ka­van­ker med i posen. Jeg er med andre ord i gang med en mild ver­sion af pan­de­mi­ens svøbe. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.