I iso­la­tion med cor­o­na og gam­mel­daws æblekage

Cor­o­na­en har langt om læn­ge ind­fun­det sig i min krop, hvil­ket i skri­ven­de stund inde­bæ­rer fire dages iso­la­tion. Fire dage! Jamen, det har stør­ste­delen af befolk­nin­gen jo efter­hån­den prø­vet. Nogen end­nu mere. Og nogen end­da med et kom­pli­ce­ret og lang­va­rigt syg­doms­for­løb med for­fær­de­li­ge kon­se­kven­ser og lang­tids­s­ka­van­ker med i posen. Jeg er med andre ord i gang med en mild ver­sion af pan­de­mi­ens svøbe. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her