Igen, igen og igen: Sund­heds­per­so­na­le bry­der loven og ind­be­ret­ter ikke bijobs – myn­dig­hed har poli­ti­an­meldt seks

Odense Universitetshospital i Odense, mandag den 18. februar 2019.

Når sund­heds­per­so­na­le bijob­ber som kon­su­len­ter eller hol­der fored­rag hos medi­ci­na­lin­du­stri­en, er det et krav, at de regi­stre­rer sig hos Læge­mid­delsty­rel­sen. På bag­grund af aktind­sigt kan Fri­heds­bre­vet nu for­tæl­le, at op mod en tred­je­del af sund­heds­per­so­na­let ikke oply­ser om deres bijob. Det sker, selv­om der gen­nem de sid­ste ti år har været fokus på sund­heds­per­so­na­lets mang­len­de regi­stre­ring. I mod­sæt­ning til tid­li­ge­re år, har nog­le sund­heds­per­so­ner nu igno­re­ret så man­ge hen­tyd­nin­ger om at regi­stre­re deres bijobs, at Læge­mid­delsty­rel­sen har måt­te ty til politianmeldelser. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her