Intern krig blus­ser op i rig tobaks­fa­mi­lie: Dat­ter stæv­ner mor for tre­cif­ret millionbeløb


Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

Det kor­te af det lange

End­nu et højspændt dra­ma er under­vejs i den vel­ha­ven­de Færch-fami­lie. Meret­he Færch, dat­ter og en af arvin­ger­ne til fami­li­ens sjæl­land­ske patri­ark, Ste­ner Færch, stæv­ner nu gan­ske spek­taku­lært sin egen mor for et tre­cif­ret mil­li­onbe­løb i en bit­ter arvestrid. 

Påstan­den er, at mode­ren har til­go­de­set Meret­he Fær­chs bror, Erik Færch. 

“Det er den ube­græn­se­de grisk­hed,” lyder Erik Fær­chs hår­de kri­tik af sin søster. Han afvi­ser, at der er noget at kom­me efter. 

Hele histo­ri­en

De kom­mer fra den sam­me fami­lie, som i fle­re årti­er har bekri­get hinanden. 

Men det er slet ikke slut i Færch-fami­li­en, som anslås at være blandt lan­dets rige­ste familier 

I åre­vis har for­skel­li­ge gre­ne af fami­li­en, hvis for­mue stam­mer fra tobaks­fir­ma­et Skan­di­na­visk Tobaks­kom­pag­ni og fir­ma­et Færch Plast, der laver pla­stem­bal­la­ge til føde­va­re­in­du­stri­en, lig­get i åben krig med hinanden. 

Siden fami­li­ens patri­ark, Ste­ner Færch, døde i 2005, har den jyske og sjæl­land­ske del af fami­li­en bekæm­pet hin­an­den med alle tæn­ke­li­ge mid­ler. Det har Fri­heds­bre­vet også beskre­vet i podca­sten Huset Færch, hvor en af arvin­ger­ne, Erik Færch, har udle­ve­ret en ræk­ke hem­me­li­ge opta­gel­ser, som doku­men­te­rer det onde blod, der er mel­lem fami­li­ens medlemmer. 

Og nu har Erik Fær­chs søster, Meret­he Færch, stæv­net sin egen mor, Tine­ke Færch, i en bit­ter arve­strid for intet min­dre end 119 mil­li­o­ner kroner. 

Meret­he Færch ankla­ger sin mor for at have mis­brugt mid­ler­ne i boet efter Ste­ner Færch. 

Hun har til­go­de­set Erik Færch og for­sø­ger at gøre Meret­he Fær­chs arv så lil­le som muligt, lyder anklagen. 

“I den kon­kre­te sag, må der såle­des tages udgangs­punkt i de kon­kre­te dis­po­si­tio­ner, som Tine­ke Færch har fore­ta­get i for­hold til sin søn Erik Færch – som ube­stri­de­ligt er ble­vet begun­sti­get og har mod­ta­get omfat­ten­de pen­ge­be­løb fra Tine­ke Færch, mens Meret­he Færch intet har mod­ta­get,” frem­går det af stæv­nin­gen, som Fri­heds­bre­vet er i besid­del­se af. 

Dat­te­ren mener, at mode­ren bevidst for­sø­ger at mind­ske hen­des arv. 

“Det er Meret­he Fær­chs over­ord­ne­de opfat­tel­se, at Tine­ke Færch efter den opstå­e­de uenig­hed har haft til hen­sigt at for­mind­ske hen­des arv mest muligt,” står der i den 20 sider lan­ge stæv­ning, der er sendt fra topad­vo­ka­ten Peter Schra­di­eck, part­ner i advo­kat­fir­ma­et Plesner. 

Tine­ke Fær­chs advo­kat Phi­lip Graff har ikke meget lyst til at snak­ke om stæv­nin­gen. Men han afvi­ser dog, at der er noget at kom­me efter. 

“Vi mener ikke, der er grund­lag for den sag,” siger Phi­lip Graff, der er inde­ha­ver af advo­kat­fir­ma­et Graff Legal. 

Hvor­dan for­hol­der I jer til ankla­gen om mis­brug af boet?

“Det afvi­ser vi,” lyder det fåmæl­te svar fra advo­ka­ten på veg­ne af hans klient. 

Grå­dig­hed over alle grænser

Erik Færch kom­mer – lige­som sin mor – fra den sjæl­land­ske del af Færch-fami­li­en. Han er sam­ti­dig cen­tral for stæv­nin­gen, da det er ham, der iføl­ge Meret­he Færch er ble­vet tilgodeset. 

Erik Færch læg­ger ikke skjul på, hvad han mener om sagen. 

“Det er helt absurd, at Meret­he påstår, at hun skal have 119 mil­li­o­ner kro­ner i veder­lags­krav ud fra en betragt­ning om, at andre også skul­le have mis­brugt det bo, hun i for­vej­en selv har plyn­dret godt og grun­digt. Det er den ube­græn­se­de grisk­hed. Der er nog­le, de kan aldrig få nok,” lyder Erik Fær­chs skuds­mål af sin søster, der lige­som Erik Færch er adop­te­ret af Ste­ner Færch og Tine­ke Færch. 

Han mener, at stæv­nin­gen udstil­ler Meret­he Færch og hen­des motiver. 

“Det er en grisk­hed og en ger­rig­hed, som jeg aldrig helt lærer at for­stå. Men det er åben­bart også kil­de til, at man kan smi­de alt, hvad der hed­der sand­hed, etik, moral, hæder­lig­hed over bord, skyl­le det ud i toilet­tet og sige: ‘Jeg skal bare have mere’.” 

Din mor er stæv­net for 119 mil­li­o­ner kro­ner. Hvor man­ge af dem er til­fal­det dig?

“Det, der er til­fal­det mig, er min løn over de år, der er gået. Jeg star­te­de som kon­su­lent og fik siden direk­tør­kon­trakt. Den stæv­ning er så langt ude i ham­pen i sin hel­hed, at det er helt for­rykt over­ho­ve­det at bru­ge tid på at gå ned i detal­jer­ne. Det er så ver­dens­fjer­nt og så langt væk fra rea­li­te­ter­ne, at det er ikke værd at spil­de tid på,” siger Erik Færch. 

Stødt sam­men før

Bal­la­den mel­lem Meret­he Færch og Tine­ke Færch har stå­et på i årevis. 

De er fle­re gan­ge stødt sam­men i rets­op­gør. Sågar i fuld offent­lig­hed, da Tine­ke Færch stæv­ne­de sin dat­ter for mere end 200 mil­li­o­ner kro­ner i en sag om vær­di­en af A‑aktierne i Færch Holding. 

Tine­ke Færch beskyld­te sin dat­ter for at have begå­et insi­der­han­del i for­bin­del­se med over­dra­gel­sen af A‑aktierne.

Iføl­ge Ste­ner Fær­chs testa­men­te var Meret­he Færch udset til at over­ta­ge A‑aktierne i Færch Holding. 

I for­bin­del­se med et gene­ra­tions­skif­te køb­te Meret­he Færch aktier­ne af sin mor, Tine­ke Færch, som efter­føl­gen­de føl­te sig snydt, da hun men­te, at Meret­he Færch gav urig­ti­ge oplys­nin­ger og for­tie­de cen­tra­le infor­ma­tio­ner om en for­ven­tet vær­di­stig­ning i for­bin­del­se med et sene­re salg af Skan­di­na­visk Tobaks­kom­pag­ni til Bri­tish Ame­ri­can Tobac­co (BAT).

Tine­ke Færch men­te, at Meret­he Færch udnyt­te­de sin viden om den for­ven­te­de vær­di­stig­ning til at erhver­ve aktier­ne til en favora­bel pris, inden de steg. 

Men Tine­ke Færch led i 2014 neder­lag i byret­ten – og året efter blev det stad­fæ­stet i Østre Landsret. 

Der­med fik Meret­he Færch lov til at behol­de 275 mil­li­o­ner kro­ner, hvoraf der skal træk­kes knap 60 mil­li­o­ner fra, som stam­me­de fra den oprin­de­li­ge købe­sum, hvil­ket gør, at belø­bet lan­de­de på 215 mil­li­o­ner kroner. 

I 2016 fik enken afslag på at få sagen prø­vet i Højesteret. 

Afslut­nin­gen i sagen om over­dra­gel­sen af A‑aktierne bety­der dog ikke, at der blev sat et punk­tum i familiestriden. 

Den nye sag skru­er igen op for dra­ma­tik­ken mel­lem familiemedlemmerne. 

Mystik

En del af stri­den hand­ler om det, der i stæv­nin­gen er beteg­net som “mistæn­ke­li­ge dispositioner”. 

Der er tale om direk­te over­førs­ler til Erik Færch, over­førs­ler til udlan­det, her­un­der over­førs­ler til det portu­gi­si­ske sel­skab Atlan­tik Esplen­dor, et lån til en hol­land­sk fond og løn til Erik Færch, frem­går det af stævningen. 

Det er det, der lig­ger til grund for, at Meret­he Færch mener, at der er sket mis­brug for 119,8 mil­li­o­ner kroner. 

Belø­be­ne er opgjort efter en gen­nem­gang af over­førs­ler fra Tine­ke Fær­chs per­son­li­ge kon­ti samt kon­ti fra sel­ska­bet SF Grup­pen ApS. 

“Ud fra det nuvæ­ren­de kend­skab til Tine­ke Fær­chs dis­po­si­tio­ner, her­un­der over­førs­ler fra Tine­ke Fær­chs per­son­li­ge kon­ti og fra SF-Grup­pen ApS’ kon­ti for et sam­let beløb på 119.863.747,87 kr., som må anta­ges at være sket til for­del for Erik Færch, må det enty­digt kun­ne læg­ges til grund, at der ikke er hand­let loy­alt i for­hold til Meret­he Færch. Det­te også hen­set til den dårlige rela­tion, der uomt­vi­ste­ligt er — og histo­risk har været — mel­lem Tine­ke Færch og dat­te­ren Meret­he Færch,” frem­går det af stævningen. 

Var ikke sket, hvis far hav­de levet

Selv­om Erik Færch og Meret­he Færch er søsken­de, så over­ra­sker det ikke Erik Færch, at hans søster nu stæv­ner deres mor. 

“Med det, der er fore­gå­et ind­til nu, så over­ra­sker det mig fak­tisk ikke en skid,” siger Erik Færch. 

Hvor­for tror du, hun gør det?

“To ting: Grisk­hed, utræt­te­lig og uudtøm­me­lig grisk­hed, og sam­ti­dig har jeg for­nem­mel­sen af, at hun har et enormt had til vores mor. Hun bli­ver stik­tos­set, når jeg kal­der vores mor for ‘vores mor’. Det vil hun slet ikke accep­te­re,” siger Erik Færch. 

Det er arven efter deres far og Tine­kes mand, Ste­ner Færch, der døde i 2005, som er stridspunktet. 

Hvis Ste­ner Færch fort­sat var i live, så var det aldrig kom­met så langt. 

Det mener i hvert fald Erik Færch. 

“Hvis min far sta­dig leve­de, så hav­de hun ikke tur­det gøre, hvad hun gjor­de, for hun var ban­ge for ham. Hun tur­de sim­pelt­hen ikke. Den anden ting, det er, at far var så intel­li­gent, at han hav­de aldrig ladet sådan noget her ske. Hele den her situ­a­tion, der opstår, efter han er død, vil­le aldrig have eksi­ste­ret, hvis han hav­de levet læn­ge­re. Hav­de han bare levet fire år mere, så hav­de vi sid­det i en helt ander­le­des, fre­de­lig situ­a­tion,” vur­de­rer Erik Færch. 

Fri­heds­bre­vet har sendt en lang ræk­ke spørgs­mål om stæv­nin­gen og Erik Fær­chs hår­de kri­tik af Meret­he Færch til Meret­he Fær­chs to advo­ka­ter, Peter Schra­di­eck fra Ples­ner og Anne Brok­sø fra Ret&Råd.

Men de er ikke vendt til­ba­ge på mai­len. Der­for har det ikke været muligt at få Meret­he Færch til at kom­men­te­re stæv­nin­gen eller den kri­tik, der kom­mer fra Erik Færch.

Kan du lide, hvad du læste?

Bliv medlem i dag, og få adgang til al Frihedsbrevets indhold. Fra vores otte afsnit lange podcastserie Huset Færch, hvor Mads Brügger udfolder en vild fortælling om en skandaleombrust rigmandsfamilie, til magtkritisk og undersøgende journalistik om finans, politik og kultur.

Der er ingen bindingsperiode.

Få adgang nu

Allerede medlem? Log ind her