Isla­mi­ske ter­r­o­ri­ster før­te dobbeltliv

Den 8. sep­tem­ber 2021 begynd­te rets­sa­gen mod de 20 per­so­ner, der menes at stå bag ter­r­or­an­gre­be­ne i Paris den 13. novem­ber 2015. Isla­misk Stat påtog sig ansva­ret for angre­be­ne, og såle­des menes alle 20 per­so­ner at have til­knyt­ning til IS. Angre­be­ne er nog­le af de mest døde­li­ge i Frank­rig i nye­re tid, og sagens akter fyl­der over en mil­li­on A4-sider, mens 330 advo­ka­ter er invol­ve­ret i rets­sa­gen. I den­ne uges Fri Jihad ser jeg nær­me­re på en af de stør­ste ter­r­or­sa­ger i Euro­pa, som IS står bag – og på sagens gerningspersoner. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her