Jacob Skyg­geb­jerg bry­der tavs­he­den: Rysten­de ople­vel­se at erfa­re, at der er men­ne­sker, der føler sig utryg­ge ved mig

I slut­nin­gen af marts brag­te Fri­heds­bre­vet et inter­view med Chri­sti­na Riis, der var kære­ster med for­fat­te­ren Jacob Skyg­geb­jerg fra 2014–2016, og som sene­re blev hoved­per­son i en af Skyg­geb­jergs roma­ner Jalou­si, der udkom på For­la­get Gla­di­a­tor i 2017. Chri­sti­na Riis for­tal­te blandt andet, at hun syn­tes, det var hårdt, at bogen om et alko­ho­li­se­ret og vol­de­ligt par­for­hold var base­ret på for­hol­det mel­lem hen­de og Skyg­geb­jerg, og at det er hårdt for hen­de, at noget, der har været under­hold­ning for andre men­ne­sker, i vir­ke­lig­he­den beskrev en trau­ma­ti­se­ren­de peri­o­de i hen­des liv. I for­bin­del­se med inter­viewet hen­vend­te Fri­heds­bre­vet sig natur­lig­vis til Jacob Skyg­geb­jerg selv – uden held – men i går brød han tavs­he­den i et opslag på sin egen Facebook-profil. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.