Jiha­di­ster bru­ger hip­hop og dig­te som propagandaværktøj

Gen­nem tiden har ikke-jiha­di­ster pro­du­ce­ret kul­tu­relt ind­hold om jiha­dis­me og ter­r­o­ris­me i form af film, tv-seri­er, podcasts og bøger. Men har jiha­di­ster­ne selv et kul­tu­relt for­brug? Og hvor­dan kan det i så fald karak­te­ri­se­res? Det hand­ler den­ne uges Fri Jihad om. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.