Jiha­di­ster bru­ger hip­hop og dig­te som propagandaværktøj

Gen­nem tiden har ikke-jiha­di­ster pro­du­ce­ret kul­tu­relt ind­hold om jiha­dis­me og ter­r­o­ris­me i form af film, tv-seri­er, podcasts og bøger. Men har jiha­di­ster­ne selv et kul­tu­relt for­brug? Og hvor­dan kan det i så fald karak­te­ri­se­res? Det hand­ler den­ne uges Fri Jihad om. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her