Kan neu­rovi­den­ska­ben løse det svæ­re­ste pro­blem af alle?

I den­ne uge giver Fri Kri­tik en lil­le hånd­fuld anbe­fa­lin­ger til den for­gang­ne uges lit­teræ­re og filo­so­fi­ske ind­hold – nær­me­re bestemt en filo­so­fisk-viden­ska­be­lig sam­ta­le om bevidst­hed, en ny og mørk fil­ma­ti­se­ring af den klas­si­ske for­tæl­ling om Pinoc­chio og et ind­blik i Step­hen Kings kom­men­de bog. Det sid­ste ord bli­ver den afslut­ten­de mono­log i Mike Fla­na­gans gyser­se­rie Mid­night Mass – som rum­mer spoi­lers af afgø­ren­de plotelementer. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her