Kan neu­rovi­den­ska­ben løse det svæ­re­ste pro­blem af alle?

I den­ne uge giver Fri Kri­tik en lil­le hånd­fuld anbe­fa­lin­ger til den for­gang­ne uges lit­teræ­re og filo­so­fi­ske ind­hold – nær­me­re bestemt en filo­so­fisk-viden­ska­be­lig sam­ta­le om bevidst­hed, en ny og mørk fil­ma­ti­se­ring af den klas­si­ske for­tæl­ling om Pinoc­chio og et ind­blik i Step­hen Kings kom­men­de bog. Det sid­ste ord bli­ver den afslut­ten­de mono­log i Mike Fla­na­gans gyser­se­rie Mid­night Mass – som rum­mer spoi­lers af afgø­ren­de plotelementer. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.