Kina udskif­ter top­pen af rege­rin­gen på partikongres

Vel­kom­men til mit fjer­de nyheds­brev, som i dag skal hand­le om nog­le af de betragt­nin­ger, jeg gjor­de mig i for­hold til den inden­rigs­po­li­ti­ske situ­a­tion i USA, hvor jeg net­op er hjemvendt fra. Vi skal også run­de for­hol­det mel­lem Tys­kland og Frank­rig og den nu afslut­te­de par­ti­kon­gres i Kina, og hvil­ken betyd­ning udskift­nin­gen i Kinas rege­ring­s­top ser ud til at få. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her