Kina udskif­ter top­pen af rege­rin­gen på partikongres

Vel­kom­men til mit fjer­de nyheds­brev, som i dag skal hand­le om nog­le af de betragt­nin­ger, jeg gjor­de mig i for­hold til den inden­rigs­po­li­ti­ske situ­a­tion i USA, hvor jeg net­op er hjemvendt fra. Vi skal også run­de for­hol­det mel­lem Tys­kland og Frank­rig og den nu afslut­te­de par­ti­kon­gres i Kina, og hvil­ken betyd­ning udskift­nin­gen i Kinas rege­ring­s­top ser ud til at få. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.