Knud Romer har skre­vet en for­nø­je­lig, men uved­kom­men­de og fortrav­let bog

Knud Romers nye roman er en inder­lig, ener­gisk og des­o­ri­en­te­ret lil­le udgi­vel­se. Romer skri­ver og for­tæl­ler godt. Pigen i vio­li­nen lader sin læser suse ube­svæ­ret igen­nem den lige­frem­me og kro­no­lo­gisk udfol­de­de histo­rie om en ambi­tiøs og soci­alt usik­ker, lil­le, viol­in­spil­len­de piges udvik­ling til en debu­te­ren­de, selv­be­vidst musi­ker og ung, smuk kvinde. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.