Kong Ødi­pus er uskyldig

Den­ne uges Fri Kri­tik giver en anbe­fa­ling af Glen Bechs intenst seri­ø­se og ved­kom­men­de tekst om den mang­len­de klas­se­be­vidst­hed i Dan­mark samt en reflek­sion over skyld og uskyld og den filo­so­fi­ske debat om fri vil­je i rela­tion til Sofok­les’ tra­ge­die Kong Ødi­pus. Det afslut­tes med to one-liners om hen­holds­vis fik­tio­nens sær­li­ge egen­ska­ber og natu­ra­li­stisk erotisme. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her