Kong Ødi­pus er uskyldig

Den­ne uges Fri Kri­tik giver en anbe­fa­ling af Glen Bechs intenst seri­ø­se og ved­kom­men­de tekst om den mang­len­de klas­se­be­vidst­hed i Dan­mark samt en reflek­sion over skyld og uskyld og den filo­so­fi­ske debat om fri vil­je i rela­tion til Sofok­les’ tra­ge­die Kong Ødi­pus. Det afslut­tes med to one-liners om hen­holds­vis fik­tio­nens sær­li­ge egen­ska­ber og natu­ra­li­stisk erotisme. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.