Livet efter Isla­misk Stat

For­le­den dag hav­de jeg en sam­ta­le med én, som spurg­te mig, hvad der egent­lig er sket med de man­ge frem­med­kri­ge­re, som var en del af Isla­misk Stat efter det ende­li­ge kol­laps i Bag­huz i Syri­en den 23. marts 2019. Ved­kom­men­de undre­de sig over, hvor de befin­der sig nu, og hvad der er sket med dem. Udover at man­ge per­so­ner for­ment­lig deler min sam­ta­le­part­ners undren, er spørgs­må­let vig­tigt, for­di der trods kali­fa­tets fysi­ske opløs­ning sta­dig fin­des IS-til­hæn­ge­re. Sva­ret rum­mer imid­ler­tid fle­re nuan­cer, og de tusind­vis af per­so­ner, som leve­de under IS’ faner, har natur­lig­vis hver sin for­tæl­ling om til­væ­rel­sen efter fal­det, men de har også en del til fæl­les. I den­ne uges Fri Jihad teg­ner jeg et bil­le­de af nog­le af de for­skel­li­ge livsløb efter Isla­misk Stat. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.