Instruk­tør bag Kan­dis-doku­men­tar kri­ti­se­rer Met­tes nyfund­ne dansktop-feber

For­san­ge­ren i Kan­dis, John­ny Han­sen, for­tæl­ler til Ekstra Bla­det, at deres fæl­les per­for­man­ce af Kim Lar­sens “Tarzan Mama Mia” opstod på hans opfor­dring, og at stats­mi­ni­ste­ren til­fæl­dig­vis “var i nær­he­den” af festi­va­len. Men iføl­ge festi­va­lar­ran­gø­ren blev der rin­get på veg­ne af stats­mi­ni­ste­ren fle­re dage før kon­cer­ten spe­ci­fikt for at sik­re Met­te Fre­de­rik­sen adgang til Kan­dis. Instruk­tø­ren bag doku­men­tar­fil­men Kan­dis for Livet, Jes­per Dal­gaard, siger, at Kan­dis selv­føl­ge­lig må gøre, hvad de vil, men han for­hol­der sig dog kri­tisk til Met­te Fre­de­rik­sens nyfund­ne Kan­dis-feber, der star­te­de, da hun del­te et bil­le­de fra fil­men på sine soci­a­le medi­er, da den udkom. “Jeg bry­der mig ikke om at bli­ve kon­tek­stu­a­li­se­ret i hen­des ønske om at ska­be et eller andet fol­ke­ligt ima­ge. Det har jeg ikke givet samtyk­ke til.” 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her