Mada­me Niel­sen sang kær­lig­heds­san­ge for ukrain­ske og rus­si­ske milits­sol­da­ter for at stand­se deres macho-kamp

I kølvan­det på Mai­dan-revo­lu­tio­nen i 2014 tog den dan­ske for­fat­ter og per­for­man­ce­kunst­ner Mada­me Niel­sen til Ukrai­ne klædt som en engel, hun kald­te “Miss Wor­ld”. I en sam­ta­le om kri­gens macho­kul­tur og kun­stens rol­le i kon­flik­ter, spo­ler Mada­me Niel­sen nu tiden til­ba­ge til den­gang, hvor hun rej­ste rundt i Ukrai­ne i flag­ren­de hvid kjo­le. I inter­viewet reflek­te­rer Niel­sen over, hvor­dan ople­vel­ser­ne præ­sen­te­rer et per­spek­tiv på kri­gen og over den måde, vi for­hol­der os til den i Danmark. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.