Mada­me Niel­sen sang kær­lig­heds­san­ge for ukrain­ske og rus­si­ske milits­sol­da­ter for at stand­se deres macho-kamp

I kølvan­det på Mai­dan-revo­lu­tio­nen i 2014 tog den dan­ske for­fat­ter og per­for­man­ce­kunst­ner Mada­me Niel­sen til Ukrai­ne klædt som en engel, hun kald­te “Miss Wor­ld”. I en sam­ta­le om kri­gens macho­kul­tur og kun­stens rol­le i kon­flik­ter, spo­ler Mada­me Niel­sen nu tiden til­ba­ge til den­gang, hvor hun rej­ste rundt i Ukrai­ne i flag­ren­de hvid kjo­le. I inter­viewet reflek­te­rer Niel­sen over, hvor­dan ople­vel­ser­ne præ­sen­te­rer et per­spek­tiv på kri­gen og over den måde, vi for­hol­der os til den i Danmark. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her