Kom tæt på de usyn­li­ge magt­ha­ve­re i histo­risk poli­tisk skandale

Mag­tens Voks­mu­se­um er en udstil­ling af ti voks­fi­gu­rer, der i natur­lig stør­rel­se fore­stil­ler de embeds­mænd, som iføl­ge Mink­kom­mi­sio­nens rap­port har gjort sig skyl­di­ge i tje­ne­ste­for­se­el­ser af vari­e­ren­de grovhed.

Minksa­gen, hvor omkring 15 mil­li­o­ner af de små rov­dyr ulov­ligt blev beslut­tet afli­vet, hvad der for­ment­lig ender med at koste skat­tey­der­ne en erstat­ning på 20 mil­li­ar­der kroner.

Hvor­for gør vi det? Dan­sker­ne har betalt et stort tocif­ret mil­li­onbe­løb for rap­por­ten, men det er nok de fær­re­ste, der får læst den 1649 sider lan­ge beret­ning: udstil­lin­gen er et bidrag fra Fri­heds­bre­vet til at for­mid­le det van­ske­ligt for­stå­e­li­ge stof på en visu­elt fæn­gen­de måde. Og for­di vi mener, at det hele risi­ke­rer at gen­ta­ge sig, hvis det hænd­te får lov at gå i glemmebogen.

Iføl­ge pro­fes­sor i statskund­skab Jør­gen Grøn­ne­gaard har minksa­gen “efter­ladt ikke bare rege­rin­gen, men også embeds­vær­ket med et stærkt ram­po­ne­ret renom­mé”, og Met­te Fre­de­rik­sen har selv kaldt det for “en poli­tisk skandale”.

Ved hver figur vil der være plan­cher, hvor man kan læse den pågæl­den­de embeds­mands CV samt et uddrag af den kri­tik, som Mink­kom­mis­sio­nen ret­te­de imod de ti hoved­per­so­ner. Der vil også være en plan­che, der opsum­me­rer hændelsesforløbet.

Det er vig­tigt for os at sige, at der er tale om en vær­di­neut­ral udstil­ling: for­må­let er ikke at hæn­ge nogen ud. Sam­ti­dig er det en indi­rek­te udstil­ling af den tid­li­ge­re rege­ring, der send­te den prover­bi­a­le abe vide­re til embeds­vær­ket i ste­det for selv at tage ansvar.

Kom og bliv vid­ne til et styk­ke poli­tisk dan­marks­hi­sto­rie på en ander­le­des måde.