Mar­chen og Mar­tins mad­klub: Jyl­lands-Postens che­fre­dak­tør i mad­klub med stabs­che­fen i Statsministeriet

Che­fre­dak­tør på Jyl­lands-Posten Mar­chen Neel Gjert­sen er en del af en mad­klub, der går under nav­net Gour­met­sel­ska­bet. Her mødes hun og klub­bens øvri­ge med­lem­mer to gan­ge om året på en restau­rant. Når Fri­heds­bre­vet inter­es­se­rer sig for Gour­met­sel­ska­bet, er det, for­di man blandt med­lem­mer­ne også fin­der stabs­chef i Stats­mi­ni­ste­ri­et Mar­tin Juste­sen, som Mar­chen Neel Gjert­sen for­tæl­ler, at hun har kendt siden han var 14 år gam­mel. Et andet pro­mi­nent med­lem er den for­hen­væ­ren­de Ven­stre-poli­ti­ker og tid­li­ge­re skat­te­mi­ni­ster Kar­sten Lauritzen, der nu slår sine fol­der som bran­che­di­rek­tør i Dansk Industri. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her