Met­te Fre­de­rik­sen præ­sen­te­rer sik­ker­heds- og for­svars­rap­port uden forsvarsministeren

I den­ne uge skal vi ven­de os mod uden­rigs­po­li­ti­ske emner fra for­ti­den, nuti­den og frem­ti­den. Stats­mi­ni­ster Met­te Fre­de­rik­sen præ­sen­te­re­de en tvær­mi­ni­ste­ri­el rap­port om Dan­marks sik­ker­heds- og for­svar­s­ud­sig­ter frem mod 2035 – men uden­rigs­mi­ni­ste­ren og for­svars­mi­ni­ste­ren var ikke til ste­de, selv­om det hav­de været oplagt. Hvor­for var stats­mi­ni­ste­ren ale­ne om at præ­sen­te­re rap­por­ten? Vi skal også for­bi Polen, som har stil­let et opsigtsvæk­ken­de krav til Tys­kland: en enorm kom­pen­sa­tion for ska­der­ne, der blev påført Polen under Anden Ver­denskrig, og som kom­mer midt i en tid, hvor Euro­pa har brug for enig­hed og sam­men­hængs­kraft. Men vi begyn­der i for­ti­den – i USA, hvor præ­si­dent John F. Ken­ne­dy holdt en iko­nisk og for­bil­led­lig tale, som vi i høj grad bør spej­le os i, når vi ser mod kri­gen i Ukrai­ne og Ruslands aggressioner. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her