Min pol­ske mødom blev taget af en stor, tyk og buet

”Åh hvor har jeg alt­så lyst til klas­sisk øst­eu­ro­pæ­isk i aften.” Det er ikke en sæt­ning, der run­ger højt i de fle­ste dan­ske hjem.  Og det er egent­lig en skam. For det før­ste for­di det er er et ustyr­ligt smag­fuldt køk­ken – især det pol­ske. Det har hånd­værk­stra­di­tio­ner, der hol­des ander­le­des i hævd end i Dan­mark. For det andet er det et køk­ken, der er spræng­fyldt med hyl­dest til sæso­ner­ne. De pol­ske land­mænd er dyg­ti­ge. Det har ikke ska­det deres tra­di­tio­ner, at de i en peri­o­de var ramt af tek­no­lo­gisk stag­na­tion inden for land­bru­get. Det var den­gang, da der var stor for­skel på øst og vest. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.