Moder­ni­stisk klas­si­ker som årets julegave

Den­ne uges Fri Kri­tik giver først og frem­mest en varm jule­ga­ve­an­be­fa­ling af en nylig for­kor­tet og yderst til­gæn­ge­lig ver­sion af et af moder­nis­mens mest frem­træ­den­de og noto­risk ufær­dig­gjor­te vær­ker. Des­u­den er der nyhe­der om femi­ni­sti­ske efter­føl­ge­re til andre lit­teræ­re klas­si­ke­re. Og så fort­sæt­tes decem­bers short­list af årets bed­ste bøger. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her