Moder­ni­stisk klas­si­ker som årets julegave

Den­ne uges Fri Kri­tik giver først og frem­mest en varm jule­ga­ve­an­be­fa­ling af en nylig for­kor­tet og yderst til­gæn­ge­lig ver­sion af et af moder­nis­mens mest frem­træ­den­de og noto­risk ufær­dig­gjor­te vær­ker. Des­u­den er der nyhe­der om femi­ni­sti­ske efter­føl­ge­re til andre lit­teræ­re klas­si­ke­re. Og så fort­sæt­tes decem­bers short­list af årets bed­ste bøger. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.