Money tal­ks, bulls­hit walks

Hvad er muld­var­pens dags­or­den? Hvor over­ra­sken­de er afslø­rin­ger­ne om hvid­vask og anløb­ne erhvervs­folk og advo­ka­ter? Spørgs­må­le­ne står sta­dig i kø små to uger efter pre­mi­e­ren på TV 2’s doku­men­tar Den sor­te sva­ne, der ved hjælp af muld­var­pen Amira Sma­jic og skjul­te kame­ra­er viser den kri­mi­nel­le under­ver­dens sam­ar­bej­de med erhvervs­folk og råd­gi­ve­re. Seri­ens fem epi­so­der har for længst sat seer­re­kor­der og taget dags­or­de­nen i snart sagt samt­li­ge medi­er. Men der er især et spørgs­mål, som jeg gen­tag­ne gan­ge bli­ver stil­let: Hvad er reak­tio­nen i underverdenen? 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her