Moral­fi­lo­so­fi­ens ukend­te geni

I den­ne uges Fri Tænk­ning aflø­ser jeg Flem­m­ing Rose, og i den anled­ning har jeg talt med for­fat­te­ren til en ny bio­gra­fi, som har været ven­tet med bob­len­de for­vent­nings­glæ­de af filo­sof­fer ver­den over. Men de fle­ste andre har end ikke hørt om dens hoved­per­son. “Par­fit. A Phi­los­op­her and his Mis­sion to Save Mora­li­ty” er bio­gra­fi­en om den måske mest betyd­nings­ful­de moral­fi­lo­sof i de sid­ste 100 år, Derek Par­fit, som trods sin enor­me ind­fly­del­se har været næsten ukendt i den bre­de­re offent­lig­hed. Det har jour­na­li­sten og filo­sof­fen David Edmonds nu lavet om på med den­ne udgi­vel­se, der brin­ger Par­fit – den radi­ka­le, demo­kra­ti­ske tæn­ker og det excen­tri­ske og samvit­tig­heds­ful­de men­ne­ske – til folket. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her