Når ter­r­o­ri­ster imi­te­rer hin­an­den, er der tale om en fun­da­men­tal soci­al mekanisme

I den­ne uges Fri Jihad ser jeg nær­me­re på sel­ve ter­r­or­hand­lin­gen, og hvor­dan den kan imi­te­res af andre ter­r­o­ri­ster. Jeg fik idéen til at under­sø­ge det­te fæno­men fra Net­flix-doku­men­tar­se­ri­en 800 meter, som hand­ler om 2017-angre­be­ne i Spa­ni­en. Der­u­d­over er spørgs­må­let om imi­ta­tion rele­vant i for­bin­del­se med en af de rets­sa­ger, som lige nu kører mod jiha­di­ster i Vesten. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her