Når ter­r­o­ri­ster imi­te­rer hin­an­den, er der tale om en fun­da­men­tal soci­al mekanisme

I den­ne uges Fri Jihad ser jeg nær­me­re på sel­ve ter­r­or­hand­lin­gen, og hvor­dan den kan imi­te­res af andre ter­r­o­ri­ster. Jeg fik idéen til at under­sø­ge det­te fæno­men fra Net­flix-doku­men­tar­se­ri­en 800 meter, som hand­ler om 2017-angre­be­ne i Spa­ni­en. Der­u­d­over er spørgs­må­let om imi­ta­tion rele­vant i for­bin­del­se med en af de rets­sa­ger, som lige nu kører mod jiha­di­ster i Vesten. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.