No n****** in the club

“Hvad sker der egent­lig med kon­flik­ten i ban­de­mil­jø­et?” og “Er Hells Angels (HA) og Loy­al To Fami­lia (LTF) sta­dig i krig med hin­an­den, eller er det over­stå­et?” spør­ger man­ge. Og det er gan­ske udmær­ke­de og helt for­stå­e­li­ge spørgs­mål. Så hvad fore­går der, og hand­ler HA’s tavs­hed i vir­ke­lig­he­den om noget helt andet end LTF? 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her