Novos dia­be­tes­cen­tre anmeldt for at udskri­ve åre­lan­ge recep­ter på Ozem­pic: Tåbe­lig og ube­tænk­som adfærd, siger professor

Steno Dia­be­tes Cen­tre, der er finan­si­e­ret af Novo Nor­disk Fon­den, har i 2023 udskre­vet sto­re mæng­der af dia­be­tes­me­di­ci­nen Ozem­pic til patien­ter. I et af til­fæl­de­ne til næsten tre års for­brug på én gang. Det frem­går af en bekym­rings­hen­ven­del­se, som Fri­heds­bre­vet har fået aktind­sigt i, og som er sendt fra de fem regio­ner sendt til Sty­rel­sen for Patient­sik­ker­hed i februar. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her