Ny bog: De bri­ti­ske myn­dig­he­der vid­ste, at cana­disk efter­ret­nings­a­gent hjalp tee­na­gepi­ger til Isla­misk Stat

En af de sager om jiha­di­sti­ske frem­med­kri­ge­re fra Vesten, som har fyldt mest i inter­na­tio­na­le medi­er – og i sær­de­les­hed i Stor­bri­tan­ni­en – er sagen om Sha­mi­ma Begum. Hun rej­ste i 2015 til Syri­en og blev en del af Isla­misk Stat bare 15 år gam­mel sam­men med sine venin­der Kadiza Sul­ta­na og Amira Aba­se, som beg­ge er døde. Under sit ophold hos IS blev Begum gift med den hol­land­ske IS-kri­ger Yago Rie­di­jk, og sam­men fik de tre børn, som alle siden­hen er døde. Begum ophol­der sig nu i den kur­disk­kon­trol­le­re­de fan­ge­lejr al-Roj i det nor­døst­li­ge Syri­en. Sagen er inter­es­sant, for­di den viser kom­plek­si­te­ten i sager­ne om de vest­li­ge frem­med­kri­ge­re og sam­ti­dig på ny rej­ser spørgs­må­let om, hvad vi skal stil­le op med dem. Der­for stil­ler jeg i den­ne uges Fri Jihad skar­pt på sagen om Sha­mi­ma Begum. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her