Olie­pro­duk­tio­nen sæn­kes og Kina hol­der kongres

OPEC er en for­kor­tel­se af Orga­niza­tion of the Petrole­um Expor­ting Coun­tri­es. Det er en orga­ni­sa­tion, der repræ­sen­te­rer 13 lan­de, hvis øko­no­mi pri­mært er afhæn­gig af olie­eks­port, såsom Sau­di-Ara­bi­en, Iran, De For­e­ne­de Ara­bi­ske Emira­ter og Liby­en. I sid­ste uge blev det for alvor slå­et fast, hvor meget OPEC er på kol­li­sions­kurs med USA, da de beslut­te­de at sæn­ke den dag­li­ge olie­pro­duk­tion med to mil­li­o­ner tøn­der olie om dagen. Det er en barsk beslut­ning, som påvir­ker USA og Vesten, som ellers hav­de plan­lagt at påbe­gyn­de et prisloft på rus­sisk olie til decem­ber for at sank­tio­ne­re Rusland. Da der sta­dig er behov for olie, og pro­duk­tio­nen fra alter­na­ti­ve mar­ke­der end det rus­si­ske nu bli­ver sæn­ket, vil kon­se­kven­sen være, at olie­pri­ser­ne i Vesten vil stige. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her