Omstridt tea­ter­di­rek­tør fær­dig som che­fre­dak­tør for stat­støt­tet ungdomsmedie

Tid­li­ge­re tea­ter­di­rek­tør Las­se Bo Hand­berg er ikke læn­ge­re che­fre­dak­tør på ung­doms­me­di­et Kiosk, som han gik i luf­ten med i janu­ar 2021. Det sker, iføl­ge direk­tør Mor­ten Ander­sen, efter afslø­rin­ger­ne om, at indstil­lin­gen af Hand­berg som med­lem af Pro­jekt­støt­te­ud­val­get for Sce­ne­kunst træk­kes til­ba­ge på bag­grund af hen­ven­del­ser fra bran­chen om kræn­ken­de adfærd. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.