Omstridt tea­ter­di­rek­tør fær­dig som che­fre­dak­tør for stat­støt­tet ungdomsmedie

Tid­li­ge­re tea­ter­di­rek­tør Las­se Bo Hand­berg er ikke læn­ge­re che­fre­dak­tør på ung­doms­me­di­et Kiosk, som han gik i luf­ten med i janu­ar 2021. Det sker, iføl­ge direk­tør Mor­ten Ander­sen, efter afslø­rin­ger­ne om, at indstil­lin­gen af Hand­berg som med­lem af Pro­jekt­støt­te­ud­val­get for Sce­ne­kunst træk­kes til­ba­ge på bag­grund af hen­ven­del­ser fra bran­chen om kræn­ken­de adfærd. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her