P1-værts ufat­te­li­ge inkompetence

Det er en fru­stre­ren­de, men inter­es­sant sam­ta­le, der udspil­ler sig mel­lem P1-vær­ten Nan­na Mogen­sen og den romanak­tu­el­le Knud Romer i den sene­ste udsen­del­se af Skøn­lit­te­ra­tur på P1. Mogen­sen møder op til inter­viewet med en for­u­dind­ta­get mod­vil­je, næsten fjendt­lig­hed og en for en jour­na­list forun­der­lig man­gel på nys­ger­rig­hed. Man for­ven­ter, at den­ne indstil­ling vil blo­ke­re totalt for enhver pro­duk­tiv udveks­ling, men mær­ke­ligt nok åbner den net­op Romer og lader ham vil­ligt og ret røren­de blot­te sig. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.