På opda­gel­se i vam­py­rens spisekammer

Oh ve, oh skræk, nu kan vi da snart ikke stram­me den mere her i Fri Tids hyg­ge­køk­ken!? I sid­ste uge hand­le­de det om at spi­se testik­ler – hvor­dan over­går man lige det? Jeg kun­ne godt for­sø­ge mig, men jeg vil helst ger­ne und­gå, at alle Fri­heds­bre­vets ansat­te ender i fængsel til evig glem­sel og sjæle­ligt for­fald, så det gør jeg selv­føl­ge­lig ikke. Der er i for­vej­en skræk og ræd­sel nok i vores sam­tid. Så i den­ne wee­kend skal du noget så natur­ligt som at lege med blod! Vaske­æg­te dyreblod. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her