På opda­gel­se i vam­py­rens spisekammer

Oh ve, oh skræk, nu kan vi da snart ikke stram­me den mere her i Fri Tids hyg­ge­køk­ken!? I sid­ste uge hand­le­de det om at spi­se testik­ler – hvor­dan over­går man lige det? Jeg kun­ne godt for­sø­ge mig, men jeg vil helst ger­ne und­gå, at alle Fri­heds­bre­vets ansat­te ender i fængsel til evig glem­sel og sjæle­ligt for­fald, så det gør jeg selv­føl­ge­lig ikke. Der er i for­vej­en skræk og ræd­sel nok i vores sam­tid. Så i den­ne wee­kend skal du noget så natur­ligt som at lege med blod! Vaske­æg­te dyreblod. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.