På trods af advars­ler smed Køben­havns Kom­mu­ne mil­li­o­ner i kuld­sej­let kli­ma­festi­val: “Det ser mega uhel­digt ud,” lyder det nu

Den køben­havn­ske kli­ma- og musik­festi­val Tomor­row gik i sid­ste uge kon­kurs efter kun at have fun­det sted en enkelt gang i 2021. Festi­va­len har ad to omgan­ge fået til­delt i alt otte mil­li­o­ner kro­ner fra Køben­havns Kom­mu­ne, hvil­ket lig­ger i den meget høje ende for en nystar­tet festi­val, der end­nu ikke har bevist sit værd. Især den før­ste til­de­ling på fem mil­li­o­ner kro­ner til Tomor­row i slut­nin­gen af 2020 er bemær­kel­ses­vær­dig, for­di poli­ti­ker­ne på Køben­havns Råd­hus fak­tisk var adva­ret om, at det ikke var en god idé at udde­le støt­te til Tomor­row. Advars­len kom fra det såkald­te even­t­råd fra Won­der­ful Copen­ha­gen, der består af fag­folk med ind­gå­en­de kend­skab til bran­chen, og som er hyret af Køben­havns Kom­mu­ne til at råd­gi­ve om, hvor­vidt stør­re events lever op til de kri­te­ri­er, der er for at få støt­te. Alli­ge­vel valg­te poli­ti­ker­ne at udde­le støt­te til Tomorrow. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.