Pen­ge før brødre

Den­ne pre­mi­e­reud­ga­ve kom­mer til at hand­le om, hvor­dan det kri­mi­nel­le mil­jøs højt besung­ne ide­a­ler om bro­der­skab og loy­a­li­tet nog­le gan­ge er ela­stik i meter­mål. Hvor­dan det med en eks-kri­mi­nel kil­des ord er “pen­ge før brød­re”. Under­vejs kig­ger jeg også lidt på Loy­al To Fami­lia (LTF) og deres pla­ce­ring i ban­deland­ska­bet. For hvor­dan står det egent­lig til med grup­pen, som i år vil­le kun­ne fejre tiårs jubilæum, hvis alt­så ikke et for­bud beseg­let af Højeste­ret for­hin­dre­de med­lem­mer­ne i at træk­ke i de sor­te hæt­te­trø­jer og sam­les i fare­tru­en­de lag? Og er det vir­ke­lig sådan, at ban­den, der reelt har været band­lyst siden 2018, hver­ken fin­des eller spil­ler nogen rol­le længere? 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her