Pilot på vej i døden: Det er alt­sam­men fiktion

I sin nye bog med den irri­te­ren­de main­stream-kæk­ke og plea­sen­de titel The Swe­et Spot: Suf­fe­ring, Plea­su­re and the Key to a Good Life kaster den cana­disk-ame­ri­kan­ske psy­ko­log Paul Bloom lys over sam­men­hæn­gen mel­lem smer­te og eksi­sten­ti­el menings­fuld­hed. En hoved­po­in­te i bogen er, at men­ne­ske­ligt vel­be­fin­den­de ikke så meget beror på nydel­se og kom­fort, men er knyt­tet til ople­vel­sen af mening. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.