Pilot på vej i døden: Det er alt­sam­men fiktion

I sin nye bog med den irri­te­ren­de main­stream-kæk­ke og plea­sen­de titel The Swe­et Spot: Suf­fe­ring, Plea­su­re and the Key to a Good Life kaster den cana­disk-ame­ri­kan­ske psy­ko­log Paul Bloom lys over sam­men­hæn­gen mel­lem smer­te og eksi­sten­ti­el menings­fuld­hed. En hoved­po­in­te i bogen er, at men­ne­ske­ligt vel­be­fin­den­de ikke så meget beror på nydel­se og kom­fort, men er knyt­tet til ople­vel­sen af mening. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her