Poul Pava efter hær­værk: “Bjørn Nør­gaards mund er fyldt mere op med lort end chokolade”

Der har læn­ge her­sket debat om, hvor­vidt kunst­ne­ren Ibi-Pip­pi Orup Hede­gaard begik værk eller hær­værk, da hun for en måned siden kli­stre­de et bil­le­de af sig selv på vær­ket Den Foru­ro­li­gen­de Ælling af Asger Jorn og efter­lod sin sig­na­tur med sprit­tusch. Nu kom­mer kunst­ne­ren bag vær­ker­ne med små karak­te­ri­sti­ske ansig­ter Ibi-Pip­pi til und­sæt­ning. Poul Pava, der nem­lig er kendt for sine nai­ve og spon­ta­ne teg­nin­ger af men­ne­ske­li­ge moti­ver, er skuf­fet over den dan­ske kunsts­ce­nes reak­tion på aktio­nen, som han til gen­gæld mener, at Asger Jorn hav­de elsket, hav­de han sta­dig været i live. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.