Fri­heds­bre­vet afslø­rer ene­stå­en­de mulighed

Det kor­te af det lange

Fri­heds­bre­vet åbner for før­ste gang for ansæt­tel­se af praktikanter. 

Det bety­der utro­ligt nok, at jour­na­list­stu­de­ren­de nu kan søge den aller­før­ste prak­tik­plads hos et af frem­ti­dens sto­re medi­e­hu­se. Ansæt­tel­sen kan vare i 12 eller 18 måne­der og star­ter den 1. august 2022. 

“Vi leder efter en per­son med ild i øjne­ne og god ener­gi, som er fuld af gode idéer, og som vir­ke­lig vil noget med jour­na­li­stik­ken. En jour­na­list­prak­ti­kant, som både kan og vil udvik­les til at bli­ve en af Dan­marks næste sto­re talen­ter, og som i prak­tik­ken er parat til at bli­ve kastet ud på dybt vand, begå fejl, bli­ve til­gi­vet og lære af det hele,” for­tæl­ler husets jour­na­li­sti­ske che­fre­dak­tør Kri­stof­fer Eriksen.

Der­for er det vig­tigt  

Det er yderst sjæl­dent, at en mulig­hed som den­ne byder sig i medieverdenen.

I mod­sæt­ning til andre etab­le­re­de virk­som­he­der er Fri­heds­bre­vet nem­lig spl­in­ter­nyt og sta­dig under riven­de udvik­ling. En udvik­ling, man som prak­ti­kant alt­så kan få mulig­hed for at præ­ge og være en del af. Som sagt; helt unikt! 

Bag­grund 

Fri­heds­bre­vet gik i luf­ten i juni 2021, og bag det stor­sti­le­de pro­jekt står jour­na­list, doku­men­ta­rist og ansvars­ha­ven­de che­fre­dak­tør Mads Brügger. 

Vi er et hold på 25 per­so­ner bestå­en­de af Dan­marks mest talent­ful­de jour­na­li­ster, video- og lyd­pro­du­ce­re, redak­tions­as­si­sten­ter og che­fer for­delt på fire for­skel­li­ge redak­tio­ner; Fri Kul­tur, Fri Poli­tik, Fri Finans og en podcast-afde­ling. Og det er alt­så her, at frem­ti­dens jour­na­list­prak­ti­kant kom­mer til at slå sine folder. 

Fri­heds­bre­vets for­mål er at leve­re kri­ti­ske, afslø­ren­de histo­ri­er og sto­re podcast­se­ri­er til Fri­heds­bre­vets app og hjem­mesi­de, hvor et støt sti­gen­de antal med­lem­mer tro­fast føl­ger med. Og i mod­sæt­ning til man­ge andre medi­er har vi tænkt os at gøre det på en måde, som er under­hol­den­de både for os selv og for læserne. 

Vores jour­na­li­ster møder hver dag ind på kon­to­ret, som lig­ger ved Vand­kun­sten i Køben­havn K (lige ved Sørens Værts­hus red.)

Det bety­der det

Hvis vi selv skal sige det, vil en jour­na­list­prak­ti­kant på Fri­heds­bre­vet kom­me til at arbej­de tæt sam­men med nog­le af lan­dets dyg­tig­ste og sjove­ste jour­na­li­ster og che­fer hver ene­ste dag. Der­u­d­over får ved­kom­men­de mulig­hed for at prø­ve kræf­ter med både det skrev­ne medie, lyd­pro­duk­tion og video. 

Det er en flek­si­bel arbejds­plads, hvor en prak­ti­kant vir­ke­lig kan få stor ind­fly­del­se og ansvar og der­med få den bedst muli­ge start på et langt arbejdsliv.

Alt i alt

Inter­es­se­re­de er selv­føl­ge­lig mere end vel­kom­ne til at tage kon­takt til os og stil­le even­tu­el­le kri­ti­ske spørgs­mål til vores selv­fe­de opslag. Det kan du gøre ved at skri­ve til prak­ti­kant­vej­le­der Hel­le Fuus­a­ger på helle@frihedsbrevet.dk eller 28777296. Det er også hos Hel­le, at du kan boo­ke sam­ta­le og rund­vis­ning i uge 17. 

Vi glæ­der os til at møde jer!