Frihedsbrevet afslører enestående mulighed

Det korte af det lange

Fri­heds­brevet åbn­er for første gang for ansæt­telse af praktikanter. 

Det bety­der utroligt nok, at jour­nal­ist­stud­erende nu kan søge den aller­første prak­tik­plads hos et af fremti­dens store mediehuse. Ansæt­telsen kan vare i 12 eller 18 måned­er og starter den 1. august 2022. 

“Vi led­er efter en per­son med ild i øjnene og god ener­gi, som er fuld af gode idéer, og som virke­lig vil noget med jour­nal­is­tikken. En jour­nal­ist­prak­tikant, som både kan og vil udvikles til at blive en af Dan­marks næste store tal­en­ter, og som i prak­tikken er parat til at blive kastet ud på dybt vand, begå fejl, blive til­givet og lære af det hele,” fortæller husets jour­nal­is­tiske chefredak­tør Kristof­fer Eriksen.

Derfor er det vigtigt  

Det er yder­st sjældent, at en mulighed som denne byder sig i medieverdenen.

I mod­sæt­ning til andre etablerede virk­somhed­er er Fri­heds­brevet nem­lig splin­ternyt og stadig under rivende udvikling. En udvikling, man som prak­tikant alt­så kan få mulighed for at præge og være en del af. Som sagt; helt unikt! 

Baggrund 

Fri­heds­brevet gik i luften i juni 2021, og bag det storstilede pro­jekt står jour­nal­ist, doku­men­tarist og ans­var­shavende chefredak­tør Mads Brügger. 

Vi er et hold på 25 per­son­er bestående af Dan­marks mest tal­ent­fulde jour­nal­is­ter, video- og lyd­pro­duc­ere, redak­tion­sas­sis­ten­ter og chefer fordelt på fire forskel­lige redak­tion­er; Fri Kul­tur, Fri Poli­tik, Fri Finans og en pod­cast-afdel­ing. Og det er alt­så her, at fremti­dens jour­nal­ist­prak­tikant kom­mer til at slå sine folder. 

Fri­heds­brevets for­mål er at levere kri­tiske, afs­lørende his­to­ri­er og store pod­cast­serier til Fri­heds­brevets app og hjemme­side, hvor et støt sti­gende antal medlem­mer tro­fast føl­ger med. Og i mod­sæt­ning til mange andre medi­er har vi tænkt os at gøre det på en måde, som er under­hold­ende både for os selv og for læserne. 

Vores jour­nal­is­ter møder hver dag ind på kon­toret, som lig­ger ved Vand­kun­sten i Køben­havn K (lige ved Sørens Værtshus red.)

Det betyder det

Hvis vi selv skal sige det, vil en jour­nal­ist­prak­tikant på Fri­heds­brevet komme til at arbe­jde tæt sam­men med nogle af lan­dets dygtig­ste og sjoveste jour­nal­is­ter og chefer hver eneste dag. Deru­dover får ved­k­om­mende mulighed for at prøve kræfter med både det skrevne medie, lyd­pro­duk­tion og video. 

Det er en flek­si­bel arbe­jd­splads, hvor en prak­tikant virke­lig kan få stor ind­fly­delse og ans­var og dermed få den bedst mulige start på et langt arbejdsliv.

Alt i alt

Inter­esserede er selvføl­gelig mere end velkomne til at tage kon­takt til os og stille eventuelle kri­tiske spørgsmål til vores selvfede opslag. Det kan du gøre ved at skrive til prak­tikantve­jled­er Helle Fuusager på helle@frihedsbrevet.dk eller 28777296. Det er også hos Helle, at du kan booke sam­tale og rund­vis­ning i uge 17. 

Vi glæder os til at møde jer!