Fri­heds­bre­vet søger journalistpraktikant

Det kor­te af det lange

Én prak­ti­kant til Frihedsbrevet. 

Har du hang til under­sø­gen­de, magt­kri­tisk jour­na­li­stik på et sted med højt til lof­tet og sto­re ambi­tio­ner, så bliv prak­ti­kant på Frihedsbrevet.
 

Der­for er det vig­tigt  

Vi er dre­vet af iværk­sæt­terånd — og i mod­sæt­ning til andre etab­le­re­de virk­som­he­der – er Fri­heds­bre­vet sta­dig under riven­de udvik­ling. En udvik­ling, man som prak­ti­kant alt­så kan få mulig­hed for at præ­ge og være en del af. Som sagt; helt unikt! 

Bag­grund 

Fri­heds­bre­vet gik i luf­ten i juni 2021, og bag det stor­sti­le­de pro­jekt står jour­na­list, doku­men­ta­rist og ansvars­ha­ven­de che­fre­dak­tør Mads Brügger. 

Vi er et hold på 25 per­so­ner bestå­en­de af Dan­marks mest talent­ful­de jour­na­li­ster, video- og lyd­pro­du­ce­re, redak­tions­as­si­sten­ter og che­fer for­delt på fire for­skel­li­ge redak­tio­ner; Fri Kul­tur, Fri Poli­tik, Fri Finans og en podcast-afde­ling. Og det er alt­så her, at du som jour­na­list­prak­ti­kant kom­mer til at slå dine fol­der sam­men med vores to andre praktikanter. 

Fri­heds­bre­vets for­mål er at leve­re kri­ti­ske, afslø­ren­de histo­ri­er og sto­re podcast­se­ri­er til Fri­heds­bre­vets app og hjem­mesi­de, hvor et støt sti­gen­de antal med­lem­mer tro­fast føl­ger med. Og i mod­sæt­ning til man­ge andre medi­er har vi tænkt os at gøre det på en måde, som er under­hol­den­de både for os selv og for læserne. 

Vores jour­na­li­ster møder hver dag ind på kon­to­ret, som lig­ger ved Vand­kun­sten i Køben­havn K (lige ved Sørens Værts­hus red.)

Det bety­der det

Hvis vi selv skal sige det, vil en jour­na­list­prak­ti­kant på Fri­heds­bre­vet kom­me til at arbej­de tæt sam­men med nog­le af lan­dets dyg­tig­ste og sjove­ste jour­na­li­ster og che­fer hver ene­ste dag. Der­u­d­over får ved­kom­men­de mulig­hed for at prø­ve kræf­ter med både det skrev­ne medie, lyd­pro­duk­tion og video. 

Som prak­ti­kant mod­ta­ger man løben­de feed­ba­ck og spar­ring, så man udvik­ler sig, lige­som vi løben­de afhol­der prak­ti­kant­da­ge, som kan inde­hol­de alt fra besøg på andre medi­er til kur­ser i sær­li­ge research-metoder.

Det er en flek­si­bel arbejds­plads, hvor en prak­ti­kant vir­ke­lig kan få stor ind­fly­del­se og ansvar og der­med få den bedst muli­ge start på et langt arbejdsliv. 

Alt i alt

Inter­es­se­re­de er selv­føl­ge­lig mere end vel­kom­ne til at tage kon­takt til os og stil­le even­tu­el­le kri­ti­ske spørgs­mål til vores selv­fe­de opslag. Det kan du gøre ved at skri­ve til prak­ti­kant­vej­le­der Mik­kel Jen­sen på Mikkel@frihedsbrevet.dk eller 28348020. Det er også hos Mik­kel, at du kan boo­ke sam­ta­le og rund­vis­ning man­dag den 30. oktober.
Vi afhol­der rund­vis­ning og intro­duk­tion fra kl. 09–10, og afhol­der her­ef­ter indi­vi­du­el­le samtaler.

Er du inter­es­se­ret i at høre nær­me­re om prak­ti­kant­li­vet på Fri­heds­bre­vet, er du vel­kom­men til at kon­tak­te vores talent­ful­de prak­ti­kan­ter Las­se Sand­borg (53844002), Ker­sti­ne Wint­her (26203367) og Astrid Møl­bak (60148410).

Vi glæ­der os til at møde jer!