Fri­heds­bre­vet fyl­der 1 år

Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leve­ran­dør.

Video­en kom­mer fra YouTube.

 

Søn­dag den 5. juni 2022 fyl­der Fri­heds­bre­vet 1 år. I den anled­ning har vi lavet en kort film, hvor med­lem­mer og føl­ge­re kan møde redak­tio­nen og høre mere om, hvad du kan for­ven­te af Fri­heds­bre­vet nu og i fremtiden.

Om det før­ste år siger ansvars­ha­ven­de che­fre­dak­tør og direk­tør Mads Brügger:

“Der er sket så meget det sene­ste år, at det føles, som om det er dob­belt så lang tid siden, at vi gik i luf­ten med Fri­heds­bre­vet. Mest stolt af og glad for er jeg over, hvor god en redak­tion vi har fået opbyg­get. Uge efter uge over­præ­ste­rer vores jour­na­li­ster, og det er især for­kla­rin­gen på, at vi vok­ser, som vi gør. Som sådan er Fri­heds­bre­vet et glæ­des­bud­skab: Folk vil ger­ne beta­le for godt ind­hold, og der er til­sy­ne­la­den­de rig­tigt man­ge men­ne­sker, som kan se, hvor vig­tigt det er med et medie, der tager uaf­hæn­gig­hed alvorligt.”

Tak til alle dem, der har givet et nyt medie en chan­ce. Et tak skal især lyde til dem, der har fulgt med helt fra star­ten. Vi ser frem til at diske op med end­nu mere kri­tisk, dyb­de­gå­en­de og kon­fron­te­ren­de jour­na­li­stik og lydind­hold i år to.

Bliv med­lem af Fri­heds­bre­vet her.