Fri­heds­bre­vet over­ta­ger Den Uafhængige

Køben­havn den 2. janu­ar 2023

Medi­e­hu­set Fri­he­den A/S, der udgi­ver medi­et Fri­heds­bre­vet, over­ta­ger fra og med den 2. janu­ar 2023 sel­ska­bet Den Uaf­hæn­gi­ge Aps, som står bag medi­et Den Uaf­hæn­gi­ge. Her­med bli­ver Dan­marks to mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medi­er til et sam­let medie under nav­net Frihedsbrevet. 

For med­lem­mer­ne af Den Uaf­hæn­gi­ge vil meget ændre sig, men noget vil også for­bli­ve det sam­me. Fri­heds­bre­vet fort­sæt­ter nem­lig med at udsen­de En Uaf­hæn­gig Mor­gen, alt­så mor­gen­pro­gram­met, som er Den Uaf­hæn­gi­ges popu­læ­re, prisvin­den­de og kend­te signaturprogram. 

Til at star­te med kan med­lem­mer­ne hos Den Uaf­hæn­gi­ge fort­sat føl­ge med i mor­gen­pro­gram­met gen­nem Den Uaf­hæn­gi­ges app samt på Den Uaf­hæn­gi­ges Face­book-side, men så snart Fri­heds­bre­vets app er klar­gjort til at sen­de live, flyt­ter En Uaf­hæn­gig Mor­gen der­over og Den Uaf­hæn­gi­ges app luk­kes ned. Sam­ti­dig over­ta­ger Fri­heds­bre­vet Den Uaf­hæn­gi­ges Face­book-pro­fil og sen­der Den Uaf­hæn­gi­ges mor­gen­pro­gram her. Men vig­tigst er, at Den Uaf­hæn­gi­ges med­lem­mer hur­tigst muligt får adgang til alt Fri­heds­bre­vets ind­hold, hvad enten det er som nyheds­bre­ve eller alle de man­ge artik­ler og podcasts, der kan ople­ves gen­nem appen eller på web. 

For Fri­heds­bre­vets med­lem­mer bety­der over­ta­gel­sen af Den Uaf­hæn­gi­ge først og frem­mest, at de får et helt nyt mor­gen­pro­gram, som vil bli­ve afvik­let og strea­met live alle ugens hver­da­ge. Des­u­den vil der være en ræk­ke podcasts fra Den Uaf­hæn­gi­ges por­te­føl­je, som Fri­heds­bre­vet enten videre­fø­rer eller put­ter om i bagkataloget. 

I for­bin­del­se med over­ta­gel­sen siger ansvars­ha­ven­de che­fre­dak­tør for Fri­heds­bre­vet og admi­ni­stre­ren­de direk­tør for Medi­e­hu­set Fri­he­den A/S, Mads Brügger: 

“Det lig­ner jo en helt oplagt ide, at vi slår os sam­men og gør fæl­les sag. Vi er jo beg­ge run­det af en kong­stan­ke om at være et medie, som poli­ti­ker­ne ikke kan luk­ke ned. Det er der­for, vi beg­ge prin­ci­pi­elt siger nej til medi­e­støt­te og ude­luk­ken­de vil være i lom­men på vores med­lem­mer. Hvad vi også har til­fæl­les er ambi­tio­nen om at bedri­ve magt­kri­tisk jour­na­li­stik ud fra ide­a­let om, at et rig­tigt uaf­hæn­gigt medie ikke er ven­ner med nogen. Sidst, men ikke mindst, er lyd et områ­de, som Fri­heds­bre­vet sat­ser ben­hårdt på, og den stra­te­gi får jo et ordent­ligt nøk op ad, når vi får En Uaf­hæn­gig Mor­gen med ombord. Jeg håber og tror på, at den­ne manøv­re sam­let set vil styr­ke Fri­heds­bre­vets posi­tion i mar­ke­det og bidra­ge til vores fort­sat­te medlemsvækst.” 

Kas­per Saug­mann, admi­ni­stre­ren­de direk­tør hos Den Uaf­hæn­gi­ge Aps, siger: 

“For os på Den Uaf­hæn­gi­ge vir­ker det til at være det rig­ti­ge tids­punkt til at slå os sam­men med Fri­heds­bre­vet, som vi fra star­ten har haft et vær­di­fæl­les­skab med. Jeg har ikke tal på, hvor man­ge gan­ge jeg er ble­vet spurgt, om ikke vi skul­le lave noget med Fri­heds­bre­vet. Nu gør vi det alt­så, og det med inten­tio­nen om at styr­ke mis­sio­nen om at bedri­ve uaf­hæn­gig, magt­kri­tisk journalistik.” 

Mads Brüg­ger fra Fri­heds­bre­vet tilføjer: 

“Jeg vil ger­ne benyt­te lej­lig­he­den til at byde alle Den Uaf­hæn­gi­ges med­lem­mer varmt vel­kom­men hos Fri­heds­bre­vet. Det bli­ver skønt at få dem med. Jeg er sik­ker på, at de kan gen­ken­de Den Uaf­hæn­gi­ges ker­ne­vær­di­er i vores indhold.” 

Før­ste gang, mor­gen­pro­gram­met En Uaf­hæn­gig Mor­gen udkom­mer under Fri­heds­bre­vets vin­ger, bli­ver man­dag den 9. janu­ar 2023.