Fri­heds­bre­vet søger en kommunikationspraktikant

novem­ber, 2022

Fri­heds­bre­vet søger en uni­ver­si­tets­prak­ti­kant til for­å­ret 2023 til den digi­ta­le redak­tion, som til dag­ligt står for Fri­heds­bre­vets publi­ce­ring og ekster­ne kom­mu­ni­ka­tion. Du vil arbej­de tæt sam­men med vores digi­ta­le redak­tør og mar­ke­ting­chef, og dit pri­mæ­re arbejds­om­rå­de vil være at for­mid­le vores jour­na­li­sti­ske ind­hold og podcasts til Fri­heds­bre­vets med­lem­mer og føl­ge­re på vores hjem­mesi­de og soci­a­le medier.

Om dig

Du er stu­de­ren­de på en bachel­or- eller kan­di­da­tud­dan­nel­se og har beslut­tet dig for et for­års­se­me­ster med prak­tik i en virk­som­hed. Det er ikke vig­tigt, hvad du læser, men det kan måske være kom­mu­ni­ka­tion, jour­na­li­stik, digi­ta­le medi­er eller mar­ke­ting. Du er i stand til at kom­mu­ni­ke­re fejl­frit på skrift, og du kan fin­de ud af at skæ­re en tekst ind til benet og for­mu­le­re et bud­skab, så en mod­ta­ger ikke kan lade være med at læse det. Du er inter­es­se­ret i for­mid­ling og jour­na­li­stik og har en føling med, hvil­ke dags­or­de­ner der bli­ver dis­ku­te­ret i den offent­li­ge debat. Det er vig­tigt, at du kan lide at arbej­de selv­stæn­digt, at du har lyst til at tage ansvar, og at du er god til at struk­tu­re­re dine arbejds­op­ga­ver. Du vil hel­le­re gå i gang med opga­ver, der ikke nød­ven­dig­vis bli­ver til noget, end du vil sid­de og ven­te på, at nog­le andre smi­der noget over på dit skrivebord.

Om dine arbejdsopgaver

I det dag­li­ge arbej­de som kom­mu­ni­ka­tions­prak­ti­kant hos os kan du blandt andet for­ven­te at skulle:

- Skri­ve tek­ster og pro­du­ce­re ind­hold til opslag og annon­cer på soci­a­le medi­er; pri­mært til Face­book, Ins­ta­gram og Twitter.
— Opsæt­te mails og hjæl­pe med anden kom­mu­ni­ka­tion til Fri­heds­bre­vets man­ge medlemmer.
— Assi­ste­re den digi­ta­le redak­tør med opsæt­ning af vores hjemmeside.
— Besva­re hen­ven­del­ser fra føl­ge­re og med­lem­mer på soci­a­le medi­er og e‑mail.
— Kor­rek­tur­læ­se tek­ster – både artik­ler, nyheds­bre­ve og opslag til soci­a­le medier.
— Publi­ce­re jour­na­li­stisk ind­hold på vores hjemmeside.

Prak­tik­ken er fuld­tid, men skal du have stu­di­e­fag ved siden af, kan vi sag­tens arbej­de rundt om det. Du kom­mer til at arbej­de fra vores kon­tor i indre Køben­havn, men er der behov for en hjem­me­ar­bejds­dag, er det selv­føl­ge­lig også en mulighed.

Opstart er d. 1. febru­ar 2023 eller tid­li­ge­re, og prak­tik­ken for­lø­ber som udgangs­punkt frem til som­mer. Der er mulig­hed for at mod­ta­ge en erkendt­lig­hed på 3.000 kro­ner om måne­den, hvis din uddan­nel­se til­la­der det.

Om Fri­heds­bre­vet

Fri­heds­bre­vet er et digi­talt medie, som er stif­tet af blandt andre Mads Brüg­ger. Vi vil være Dan­marks mest inter­es­san­te medie med histo­ri­er, som folk bli­ver nødt til at læse og lyt­te til. Ori­gi­nal jour­na­li­stik, der svir­per magt­ha­ver­ne, begej­strer, for­ar­ger og under­hol­der vores læse­re — jour­na­li­stik, der ikke konsu­me­res med hvile­puls. Vi tror på vig­tig­he­den af at ska­be en sjov og rar arbejds­plads, der er svær at gå hjem fra. Vi har en flad struk­tur og tror ikke på ben­hård top­sty­ring. Alle ansat­te har ansva­ret for at ska­be og udvik­le kul­tu­ren på arbejds­plad­sen, og vi ved godt, at skal vi lyk­kes, så skal vi lyk­kes som et hold.

Det får du

Som prak­ti­kant på Fri­heds­bre­vet får du mulig­hed for at være en del af et nyt magt­kri­tisk og uaf­hæn­gigt medie i riven­de udvik­ling. For­di vi er et nyt medi­e­hus, kom­mer du til at være med til at for­me kom­mu­ni­ka­tio­nen udadtil – vi er ikke bun­det af tra­di­tio­nel­le dog­mer og “sådan-har-vi-altid-gjort-det”-tankegang. Vi har nog­le af lan­dets dyg­tig­ste (og sjove­ste) jour­na­li­sti­ske talen­ter i huset, som du kom­mer til at arbej­de tæt sam­men med og lære af.

I prak­tik­for­lø­bet får du erfa­ring med at for­mid­le jour­na­li­stisk ind­hold, og du får rig mulig­hed for at udvik­le dine evner som digi­tal kom­mu­ni­ka­tør. Hvis du ger­ne vil lære at for­mid­le detal­je­ri­ge og dyb­de­bo­ren­de tek­ster på en inter­es­sant og over­sku­e­lig måde, og hvis du ønsker at bli­ve en mester i at balan­ce­re pres­se­e­tik og enga­ge­ren­de ind­hold, så er den­ne prak­tiks­til­ling noget for dig. Og så bli­ver du helt sik­kert for­tro­lig med ord som con­tent plan, CMS, ESP, Fig­ma, Busi­ness Mana­ger og CRM.

Hvad nu?

Har du lyst til at være med til at for­me Fri­heds­bre­vets kom­mu­ni­ka­tion udadtil? Så send os en e‑mail med dit CV og en kort ansøg­ning af mak­si­malt en sides læng­de, hvor du for­tæl­ler om dig selv, og hvor­for du er den ret­te til stillingen.

E‑mailen sen­des til job@frihedsbrevet.dk, og emne­fel­tet udfyl­des med “Kom­mu­ni­ka­tions­prak­ti­kant— *dit ful­de navn*”.

Vi ind­kal­der til sam­ta­ler løben­de, så tøv ikke med at sen­de din ansøg­ning afsted i dag. Har du spørgs­mål til ansøg­nin­gen og stil­lings­op­sla­get, er du vel­kom­men til at kon­tak­te digi­tal redak­tør Mat­hi­as Hel­muth Bøgild på helmuth@frihedsbrevet.dk.