Frihedsbrevet søger en teknisk leder til drift og udvikling af hele vores tech stack

Fri­heds­brevet søger en tech lead til at tage ans­var for drift og udvikling af hele vores tech stack. Du kom­mer både til at skulle løse de daglige udfor­dringer og være en del af de store IT-strate­giske beslut­ninger. Der­for er det også afgørende, at du har blik for det kom­mer­cielle. Men frem­for alt er du en dygtig teknisk håndværker.

Som Fri­heds­brevets nye tech lead får du ans­varet for det tekniske set­up, både når det kom­mer til drift af ser­vere og API’er samt opti­mer­ing og imple­menter­ing af kun­de­vendte funk­tion­aliteter på hjemmes­i­den og i appen.

Du får mulighed for at sætte dit præg på Dan­marks nye, uafhængige graver­me­die, og du bliv­er en vigtig del af det team, der sikr­er, at Fri­heds­brevet kan levere den bed­ste jour­nal­is­tik med den bed­ste brugeroplevelse.

 

Dine kernekompetencer

 • Du er back-end eller full stack devel­op­er (PHP)
 • Du har 5–10 års rel­e­vant erfaring
 • Du har BI-kompetencer
 • Du vægter altid brugero­plevelsen højest i dine løs­ninger og udviklingsprojekter
 • Du har gerne erfar­ing fra D2C og abonnementsforretninger
 • Du kan lide at sparre med dit team
 • Du har fokus på doku­men­ta­tion, test­bar kode og anven­delse af best practices
 • Du trives i et star­tup­miljø, hvor alle går med flere kasketter
 • Du er foran på point, hvis du har erfar­ing med udvikling af native apps

 

Dit ansvar

 • Eval­uere og vur­dere det eksis­terende tekniske set­up – alt fra ser­vere til CMS.
 • Etablere BI-kom­pe­tencer i form af datavi­su­alis­er­ing og inte­grering af datakilder
 • Etablere stan­dard­is­erede metoder, der for­dr­er samar­be­jde på tværs af tech-team
 • Teste og doku­mentere kode
 • Under­støtte og kval­i­fi­cere strate­giske ini­tia­tiv­er gen­nem tekniske løsninger
 • Pro­jek­tled­er for alle udviklingsprojekter

 

Om Frihedsbrevet

Fri­heds­brevet er et nyt dig­i­tal medie stiftet af blandt andre Mads Brüg­ger. Vi vil være Dan­marks mest inter­es­sante medie med his­to­ri­er, som folk bliv­er nødt til læse og lytte til. Orig­i­nal jour­nal­is­tik, der svir­p­er magth­av­erne, bege­jstr­er, forarg­er eller under­hold­er vores læsere — jour­nal­is­tik der ikke kon­sumeres med hvilepuls. Vi tror på vigtighe­den af at skabe en sjov og rar arbe­jd­splads, der er svær at gå hjem fra. Vi har en flad struk­tur og tror ikke på ben­hård top­styring. Alle ansat­te har ans­varet for at skabe og udvikle kul­turen på arbe­jd­splad­sen, og vi ved godt, at skal vi lykkes, så skal vi lykkes som et hold.

Hvad nu

Hvis du vil være med til at bygge et medie med bane­bry­dende jour­nal­is­tik fra bun­den, så kon­takt COO/CCO Char­lotte Hoffmey­er på charlotte@frihedsbreevet.dk. Vi er inter­esseret i at ansætte en per­son hur­tigst muligt.