Fri­heds­bre­vet søger en tek­nisk leder til drift og udvik­ling af hele vores tech stack

Fri­heds­bre­vet søger en tech lead til at tage ansvar for drift og udvik­ling af hele vores tech sta­ck. Du kom­mer både til at skul­le løse de dag­li­ge udfor­drin­ger og være en del af de sto­re IT-stra­te­gi­ske beslut­nin­ger. Der­for er det også afgø­ren­de, at du har blik for det kom­merci­el­le. Men frem­for alt er du en dyg­tig tek­nisk håndværker.

Som Fri­heds­bre­vets nye tech lead får du ansva­ret for det tek­ni­ske setup, både når det kom­mer til drift af ser­ve­re og API’er samt opti­me­ring og imple­men­te­ring af kun­de­vend­te funk­tio­na­li­te­ter på hjem­mesi­den og i appen.

Du får mulig­hed for at sæt­te dit præg på Dan­marks nye, uaf­hæn­gi­ge gra­ver­me­die, og du bli­ver en vig­tig del af det team, der sik­rer, at Fri­heds­bre­vet kan leve­re den bed­ste jour­na­li­stik med den bed­ste brugeroplevelse.

 

Dine ker­ne­kom­pe­ten­cer

 • Du er back-end eller full sta­ck deve­l­o­per (PHP)
 • Du har 5–10 års rele­vant erfaring
 • Du har BI-kompetencer
 • Du væg­ter altid bru­gero­p­le­vel­sen højest i dine løs­nin­ger og udviklingsprojekter
 • Du har ger­ne erfa­ring fra D2C og abonnementsforretninger
 • Du kan lide at spar­re med dit team
 • Du har fokus på doku­men­ta­tion, test­bar kode og anven­del­se af best practices
 • Du tri­ves i et startup­mil­jø, hvor alle går med fle­re kasketter
 • Du er for­an på point, hvis du har erfa­ring med udvik­ling af nati­ve apps

 

Dit ansvar

 • Eva­lu­e­re og vur­de­re det eksi­ste­ren­de tek­ni­ske setup – alt fra ser­ve­re til CMS.
 • Etab­le­re BI-kom­pe­ten­cer i form af data­vi­su­a­li­se­ring og inte­gre­ring af datakilder
 • Etab­le­re stan­dar­di­se­re­de meto­der, der for­drer sam­ar­bej­de på tværs af tech-team
 • Teste og doku­men­te­re kode
 • Under­støt­te og kva­li­fi­ce­re stra­te­gi­ske ini­ti­a­ti­ver gen­nem tek­ni­ske løsninger
 • Pro­jekt­le­der for alle udviklingsprojekter

 

Om Fri­heds­bre­vet

Fri­heds­bre­vet er et nyt digi­tal medie stif­tet af blandt andre Mads Brüg­ger. Vi vil være Dan­marks mest inter­es­san­te medie med histo­ri­er, som folk bli­ver nødt til læse og lyt­te til. Ori­gi­nal jour­na­li­stik, der svir­per magt­ha­ver­ne, begej­strer, for­ar­ger eller under­hol­der vores læse­re — jour­na­li­stik der ikke konsu­me­res med hvile­puls. Vi tror på vig­tig­he­den af at ska­be en sjov og rar arbejds­plads, der er svær at gå hjem fra. Vi har en flad struk­tur og tror ikke på ben­hård top­sty­ring. Alle ansat­te har ansva­ret for at ska­be og udvik­le kul­tu­ren på arbejds­plad­sen, og vi ved godt, at skal vi lyk­kes, så skal vi lyk­kes som et hold.

Hvad nu

Hvis du vil være med til at byg­ge et medie med bane­bry­den­de jour­na­li­stik fra bun­den, så kon­takt COO/CCO Char­lot­te Hof­f­mey­er på charlotte@frihedsbreevet.dk. Vi er inter­es­se­ret i at ansæt­te en per­son hur­tigst muligt.