Fri­heds­bre­vet søger en uni­ver­si­tets­prak­ti­kant til den digi­ta­le redaktion

Fri­heds­bre­vets digi­ta­le redak­tion står til dag­ligt for publi­ce­rin­gen af al vores jour­na­li­sti­ske ind­hold, vores mar­ke­tin­gind­sat­ser og vores ekster­ne kom­mu­ni­ka­tion. Her søger vi en uni­ver­si­tets­prak­ti­kant for efter­års­se­me­stret, som vil kom­me til at arbej­de tæt sam­men med vores digi­ta­le redak­tør og mar­ke­ting­chef. Som prak­ti­kant får du mulig­hed for at bli­ve en del af et digi­talt medi­e­hus, der vok­ser og vok­ser, og få erfa­ring med at for­mid­le journalistik. 

Er det dig? 

Om dig

Du er stu­de­ren­de på en rele­vant bachel­or- eller kan­di­da­tud­dan­nel­se, for eksem­pel kom­mu­ni­ka­tion, jour­na­li­stik, dansk, reto­rik, mar­ke­ting eller lig­nen­de. Du inter­es­se­rer dig for kom­mu­ni­ka­tion og jour­na­li­stik, og så er du i stand til at kom­mu­ni­ke­re fejl­frit på skrift. 

Du synes, det er sjovt at arbej­de med spro­get, og du kan fin­de ud af at skæ­re en histo­rie ind til benet, så poin­ter­ne står lysen­de kla­re. Du har for­nem­mel­se for, hvad der sker i nyheds­strøm­men og den offent­li­ge debat, og du har en god for­stå­el­se for soci­a­le plat­for­me. Du har mod på at tage ansvar, og så er du dyg­tig til at struk­tu­re­re dit arbej­de. Du vil hel­le­re gå i gang med en opga­ve, der ikke nød­ven­dig­vis bli­ver til noget, end du vil sid­de og ven­te på, at nog­le andre smi­der noget over på dit skrivebord. 

Om dine arbejdsopgaver

I det dag­li­ge arbej­de kan du blandt andet for­ven­te at skulle: 

– Kor­rek­tur­læ­se, redi­ge­re og give feed­ba­ck på Fri­heds­bre­vets tek­ster fra skri­ben­ter og jour­na­li­ster – både når det kom­mer til artik­ler, nyheds­bre­ve og opslag til soci­a­le medier.

– Hjæl­pe redak­tio­ner­ne med diver­se jour­na­li­sti­ske opgaver.

– Ind­ta­le artik­ler og klip­pe speaks.

– Opsæt­te og publi­ce­re artik­ler i Word­Press og nyheds­bre­ve i Apsis.

– Pro­du­ce­re ind­hold og opslag til vores soci­a­le medier.

– Assi­ste­re den digi­ta­le redak­tør med opsæt­ning af vores hjemmeside.

– Besva­re hen­ven­del­ser fra føl­ge­re og med­lem­mer på soci­a­le medi­er og e‑mail.

Stil­lin­gen er fuld­tid, men kan sag­tens plan­læg­ges rundt om dit stu­die i for­hold til eksa­mens­pe­ri­o­der. Du kom­mer til at arbej­de fra vores kon­tor i indre Køben­havn, men er der behov for en hjem­me­ar­bejds­dag, er det selv­føl­ge­lig også en mulig­hed – vi går ind for gen­si­dig fleksibilitet. 

Vi til­by­der en erkendt­lig­hed på 3.000 kro­ner om måne­den ved siden af din SU. 

Opstart er sene­st den 1. august 2023. 

Om Fri­heds­bre­vet

Fri­heds­bre­vet er et digi­talt medie, som er stif­tet af blandt andre Mads Brüg­ger. Vi vil være Dan­marks mest inter­es­san­te medie med histo­ri­er, som folk bli­ver nødt til at læse og lyt­te til. Ori­gi­nal jour­na­li­stik, der svir­per magt­ha­ver­ne, begej­strer, for­ar­ger og under­hol­der vores læse­re — jour­na­li­stik, der ikke konsu­me­res med hvile­puls. Vi tror på vig­tig­he­den af at ska­be en sjov og rar arbejds­plads, der er svær at gå hjem fra. Vi har en flad struk­tur og tror ikke på ben­hård top­sty­ring. Alle ansat­te har ansva­ret for at ska­be og udvik­le kul­tu­ren på arbejds­plad­sen, og vi ved godt, at skal vi lyk­kes, så skal vi lyk­kes som et hold. 

Det får du

Som ansat på Fri­heds­bre­vet får du mulig­hed for at være en del af et nyt magt­kri­tisk og uaf­hæn­gigt medie i riven­de udvik­ling. For­di vi er et nyt medi­e­hus, kom­mer du til at være med til at for­me kom­mu­ni­ka­tio­nen udadtil – vi er ikke bun­det af tra­di­tio­nel­le dog­mer og “sådan-har-vi-altid-gjort-det”-tankegang. Vi har nog­le af lan­dets dyg­tig­ste (og sjove­ste) jour­na­li­sti­ske talen­ter i huset, som du kom­mer til at arbej­de tæt sam­men med og lære af. 

Din ansæt­tel­se vil give dig erfa­ring med at for­mid­le jour­na­li­stisk ind­hold, og du får rig mulig­hed for at udvik­le dine evner som digi­tal kom­mu­ni­ka­tør. Hvis du ger­ne vil lære at for­mid­le detal­je­ri­ge og dyb­de­bo­ren­de tek­ster på en inter­es­sant og over­sku­e­lig måde, og hvis du ønsker at bli­ve en mester i at balan­ce­re pres­se­e­tik og enga­ge­ren­de ind­hold, så er det­te job noget for dig. Og så bli­ver du helt sik­kert for­tro­lig med ord som con­tent plan, CMS, ESP, Fig­ma, Busi­ness Mana­ger og CRM. 

Hvad nu?

Har du lyst til at være med til at for­me Fri­heds­bre­vets kom­mu­ni­ka­tion udadtil som prak­ti­kant? Så send os en e‑mail med dit CV og en kort ansøg­ning af mak­si­malt en sides læng­de, hvor du for­tæl­ler om dig selv, og hvor­for du er den ret­te til stillingen. 

E‑mailen sen­des til job@frihedsbrevet.dk, og emne­fel­tet udfyl­des med “Uni­ver­si­tets­prak­ti­kant — *dit ful­de navn*”. 

Vi ind­kal­der til sam­ta­ler løben­de, så tøv ikke med at sen­de din ansøg­ning af sted i dag. Har du spørgs­mål til ansøg­nin­gen og stil­lings­op­sla­get, er du vel­kom­men til at kon­tak­te digi­tal redak­tør Mat­hi­as Hel­muth Bøgild på helmuth@frihedsbrevet.dk.