Fri­heds­bre­vet søger jour­na­list til Fri Politik

Afslø­rin­gen af yderst kre­a­ti­ve poli­ti­ke­re, der er vil­li­ge til at omgå reg­ler­ne for par­ti­støt­te for at få fin­gre i sto­re pen­gedo­na­tio­ner fra ano­ny­me dono­rer. Histo­ri­en om, hvor­dan kul­tur- og fri­tids­borg­me­ster Mia Nye­gaard har skabt et brutalt arbejds­mil­jø, hvor de ansat­te bli­ver udskam­met og flyg­ter fra Køben­havns Rådhus. 

Det er blot nog­le af de man­ge histo­ri­er, som Fri­heds­bre­vets poli­ti­ske redak­tion har udgi­vet den sene­ste tid. 

Hvis du bræn­der for at afkræ­ve poli­ti­ker­ne svar på de spørgs­mål, de for­sø­ger at tie ihjel, og du har talent for at bedri­ve under­sø­gen­de jour­na­li­stik, der kan sæt­te dags­or­den, så håber vi, at du vil søge job­bet som jour­na­list på vores poli­ti­ske redak­tion på Frihedsbrevet. 

Om dig

Du behø­ver ikke at have man­ge års erfa­ring fra Chri­sti­ans­borg eller et CV spæk­ket med sto­re afslø­rin­ger med i baga­gen. Vi søger først og frem­mest talent, vil­je og ener­gi. Det er der­u­d­over en stor for­del, hvis du har hove­d­et fuld af ideer. 

På Fri­heds­bre­vet bru­ger vi ikke res­sour­cer på at lave citat­hi­sto­ri­er, pligtstof eller kalen­derjour­na­li­stik, hvil­ket fri­gør tid og over­skud til, at den enkel­te jour­na­list kan arbej­de i læn­ge­re tid med enkel­te histo­ri­er og bru­ge kræf­ter på at for­tæl­le dem ordent­ligt. Når vi udkom­mer med fær­re histo­ri­er, stil­ler det også høje­re krav til det, vi væl­ger at pri­o­ri­te­re. En god histo­rie hos os er ikke nød­ven­dig­vis base­ret på 30 kil­der og stak­ke­vis af aktind­sig­ter, men kan også være et godt ekse­kve­ret kri­tisk interview. 

Hvis det skræm­mer dig at udkom­me med mindst en histo­rie om ugen, er Fri­heds­bre­vet dog som udgangs­punkt ikke noget for dig. 

Du kom­mer til at arbej­de sam­men med jour­na­list Sofie Frøkjær, som udgør den anden halv­del af Fri Poli­tik, der udgi­ver et nyheds­brev en gang om ugen og løben­de brin­ger artik­ler til vores app og hjem­mesi­de. Du bli­ver sam­ti­dig en del af den sam­le­de redak­tion med jour­na­li­ster­ne på Fri Finans og Fri Kul­tur. Der bli­ver arbej­det på kryds og tværs på redak­tio­ner­ne, og har du idéer, der over­lap­per til andre sto­f­om­rå­der, gør det bestemt ikke noget. Hos Fri­heds­bre­vet er det altid den gode histo­rie, der vinder. 

Vores kul­tur karak­te­ri­se­res af en høj grad af selv­le­del­se og fri­hed, hvil­ket vil fun­ge­re for nogen, men ikke alle. Vi har en flad struk­tur og tror ikke på ben­hård top- eller detailsty­ring. Alle ansat­te har ansva­ret for at ska­be og udvik­le kul­tu­ren på arbejds­plad­sen, og vi ved godt, at skal vi lyk­kes, så skal vi lyk­kes som et hold. Vi arbej­der med dag­lig efter­kri­tik, ugent­li­ge idé­ud­vik­lings­mø­der og løben­de udvik­lings­sam­ta­ler. Vi har man­ge arran­ge­men­ter og fester og et stærkt soci­alt sam­men­hold, som vi vær­ner om. Der­for er det også vig­tigt, at ansø­ge­re ser sig selv bidra­ge posi­tivt til dette. 

Vi hol­der til på Vand­kun­sten 8 i Køben­havn, et spy­d­kast fra Christiansborg. 

Du vil kom­me til at refe­re­re til che­fre­dak­tør Kri­stof­fer Eriksen. 

Om os

Fri­heds­bre­vet gik i luf­ten for snart to år siden og er i en riven­de udvik­ling. Vi er et godt styk­ke over 11.000 beta­len­de med­lem­mer, og vi vok­ser støt. 

Redak­tio­nen består af cir­ka 15 jour­na­li­ster og en grup­pe fre­elan­ce­re, der er til­knyt­tet i for­skel­ligt omfang. 

Vi pri­o­ri­te­rer ori­gi­nal jour­na­li­stik, der svir­per magt­ha­ver­ne bagi og begej­strer, for­ar­ger eller under­hol­der vores læse­re — jour­na­li­stik der ikke konsu­me­res med hvile­puls. Vores histo­ri­er skal helst væk­ke opsigt i offent­lig­he­den og være så vig­ti­ge og uom­gæn­ge­li­ge, at de fører til for­an­dring, når vi publi­ce­rer dem. 

Vi er i gang med at sam­le og udklæk­ke de bed­ste jour­na­li­ster i lan­det. Vi tror på vig­tig­he­den af at ska­be en sjov og rar arbejds­plads, der er svær at gå hjem fra, og hvor med­ar­bej­de­re og che­fer hele tiden føler, at de udvik­ler sig og bli­ver bedre. 

Så der­for

Hvis du vil være med til at byg­ge et medie, en arbejds­plads, en kul­tur og bli­ve en bed­re jour­na­list, end du er i dag, så send en kort ansøg­ning + cv til job@frihedsbrevet.dk.

Udfyld emne­fel­tet med ‘Fri Poli­tik — *dit ful­de navn*’. Vi er ikke løn­før­en­de i bran­chen, men til­by­der rime­lig løn alt efter erfaring. 

Har du spørgs­mål til jobop­sla­get, er du vel­kom­men til at kon­tak­te redak­tions­chef Jep­pe Fin­da­len på jeppe@frihedsbrevet.dk eller tele­fon: 60168987. 

Ansøg­nings­fri­sten for stil­lin­gen er den 25. april 2023