Frihedsbrevet søger journalister til Fri Finans

Frihedsbrevet udvider og ansætter flere journalister til vores nyhedsbreve.

Om dig:

Hos Fri­heds­brevet led­er vi efter dig, der drøm­mer om at formi­dle kom­pliceret finansstof på en afs­lørende og under­hold­ende måde, der både stiller magt­per­son­er- og insti­tu­tion­er til ans­var. Udover at have en svaghed for både mikro- og makroøkonomiske ten­denser kan du også gen­nem­skue alt fra større organ­i­sa­tion­ers gov­er­nances­truk­tur­er og topchefers inci­ta­mentspro­gram­mer til at forstå den finan­sielle sek­tor i detal­jen. Hvis du spis­er reg­n­sk­aber til mor­gen­mad, gør det os ikke noget, lige­som det er en fordel, hvis du er på for­navn med folk nede i Sø- og Handelsretten.

Vi hør­er gerne fra dig uanset om du har 20 års erfar­ing med finansstof eller om du er nyud­klækket jour­nal­ist med mass­er af tal­ent og ild i øjnene. Du kom­mer i det daglige til at ref­erere til jour­nal­is­tisk chefredak­tør, Kristof­fer Erik­sen, der fra 1. decem­ber har ans­varet for vores jour­nal­is­tiske nyhedsbreve. 

Om os:

Vi vil være Dan­marks mest inter­es­sante medie med his­to­ri­er, som folk bliv­er nødt til læse eller lytte til. Orig­i­nal jour­nal­is­tik, der svir­p­er magth­av­erne, bege­jstr­er, forarg­er eller under­hold­er vores læsere — jour­nal­is­tik der ikke kon­sumeres med hvilepuls. Vores his­to­ri­er skal helst vække opsigt i offent­lighe­den og være så vigtige og uomgæn­gelige, at de før­er til foran­dring, når vi pub­licer­er dem. 

Vi er igang med at sam­le og udklække de bed­ste jour­nal­is­ter i lan­det. Vi tror på vigtighe­den af at skabe en sjov og rar arbe­jd­splads, der er svær at gå hjem fra, og hvor medar­be­jdere og chefer hele tiden føler, at de udvikler sig og bliv­er bedre. Vi har en flad struk­tur og tror ikke på ben­hård top­styring. Alle ansat­te har ans­varet for at skabe og udvikle kul­turen på arbe­jd­splad­sen, og vi ved godt, at skal vi lykkes, så skal vi lykkes som et hold.

Hvad nu:

Så der­for: Hvis du vil være med til at bygge et medie, en arbe­jd­splads, en kul­tur og blive en bedre jour­nal­ist, end du er i dag, så send en kort ansøgn­ing + cv til hej@frihedsbrevet.dk. Udfyld emne­fel­tet med ‘Finan­sjour­nal­ist — *dit fulde navn*’. Vi er konkur­rencedygtige på løn og ser gerne, at du starter i jan­u­ar — eller hur­tigst muligt.

Har du spørgsmål til jobop­slaget, er du velkom­men til at kon­tak­te kon­stitueret nyhed­schef Chris­t­ian Ste­mann på christian@frihedsbrevet.dk eller tele­fon: 2789 5797.