Fri­heds­bre­vet søger jour­na­li­ster til Fri Finans

Fri­heds­bre­vet udvi­der og ansæt­ter fle­re jour­na­li­ster til vores nyhedsbreve.

Om dig:

Hos Fri­heds­bre­vet leder vi efter dig, der drøm­mer om at for­mid­le kom­pli­ce­ret finans­stof på en afslø­ren­de og under­hol­den­de måde, der både stil­ler magt­per­so­ner- og insti­tu­tio­ner til ansvar. Udover at have en svag­hed for både mikro- og makroø­ko­no­mi­ske ten­den­ser kan du også gen­nem­skue alt fra stør­re orga­ni­sa­tio­ners gover­nan­ce­struk­tu­rer og top­che­fers inci­ta­ments­pro­gram­mer til at for­stå den finan­si­el­le sek­tor i detalj­en. Hvis du spi­ser regn­ska­ber til mor­gen­mad, gør det os ikke noget, lige­som det er en for­del, hvis du er på for­navn med folk nede i Sø- og Handelsretten.

Vi hører ger­ne fra dig uan­set om du har 20 års erfa­ring med finans­stof eller om du er nyud­klæk­ket jour­na­list med mas­ser af talent og ild i øjne­ne. Du kom­mer i det dag­li­ge til at refe­re­re til jour­na­li­stisk che­fre­dak­tør, Kri­stof­fer Erik­sen, der fra 1. decem­ber har ansva­ret for vores jour­na­li­sti­ske nyhedsbreve. 

Om os:

Vi vil være Dan­marks mest inter­es­san­te medie med histo­ri­er, som folk bli­ver nødt til læse eller lyt­te til. Ori­gi­nal jour­na­li­stik, der svir­per magt­ha­ver­ne, begej­strer, for­ar­ger eller under­hol­der vores læse­re — jour­na­li­stik der ikke konsu­me­res med hvile­puls. Vores histo­ri­er skal helst væk­ke opsigt i offent­lig­he­den og være så vig­ti­ge og uom­gæn­ge­li­ge, at de fører til for­an­dring, når vi publi­ce­rer dem. 

Vi er igang med at sam­le og udklæk­ke de bed­ste jour­na­li­ster i lan­det. Vi tror på vig­tig­he­den af at ska­be en sjov og rar arbejds­plads, der er svær at gå hjem fra, og hvor med­ar­bej­de­re og che­fer hele tiden føler, at de udvik­ler sig og bli­ver bed­re. Vi har en flad struk­tur og tror ikke på ben­hård top­sty­ring. Alle ansat­te har ansva­ret for at ska­be og udvik­le kul­tu­ren på arbejds­plad­sen, og vi ved godt, at skal vi lyk­kes, så skal vi lyk­kes som et hold.

Hvad nu:

Så der­for: Hvis du vil være med til at byg­ge et medie, en arbejds­plads, en kul­tur og bli­ve en bed­re jour­na­list, end du er i dag, så send en kort ansøg­ning + cv til hej@frihedsbrevet.dk. Udfyld emne­fel­tet med ‘Finansjour­na­list — *dit ful­de navn*’. Vi er kon­kur­ren­ce­dyg­ti­ge på løn og ser ger­ne, at du star­ter i janu­ar — eller hur­tigst muligt.

Har du spørgs­mål til jobop­sla­get, er du vel­kom­men til at kon­tak­te kon­sti­tu­e­ret nyheds­chef Chri­sti­an Ste­mann på christian@frihedsbrevet.dk eller tele­fon: 2789 5797.