Fri­heds­bre­vet søger med­ar­bej­der til videoproduktion

marts, 2022

Fri­heds­bre­vet søger et talent til vores video- og lydre­dak­tion, som skal brin­ge Fri­heds­bre­vets jour­na­li­sti­ske ind­hold til live på video. Dit pri­mæ­re ansvars­om­rå­de vil være at fil­me og klip­pe video­er til vores soci­a­le medi­er og hjem­mesi­de. Vi ønsker ikke bare at ska­be den bed­ste uaf­hæn­gi­ge jour­na­li­stisk, men vi vil også leve­re den på en visu­elt appel­le­ren­de facon.

Om dig

Du er stu­de­ren­de, fre­elan­ce eller på udkig efter en del­tids­stil­ling. Det vig­tig­ste er, at du er erfa­ren med et kame­ra, og at du kan klip­pe i Pre­mi­e­re Pro. Det er en for­del, hvis du kan lave gra­fik og ani­ma­tio­ner i After Effects, og hvis du har erfa­ring med at lave ind­hold til soci­a­le medi­er. Du skal have en næse for den jour­na­li­sti­ske vin­kel, og du tager ini­ti­a­tiv, når du ser en mulig­hed for at få et godt klip med hjem.

Om dine arbejdsopgaver 

Listen her er et bud på opga­ver, du kan for­ven­te at møde i det daglige

  • Del­ta­ge i opta­gel­ser, hvor du pri­mært står bag kame­ra­et og sty­rer mikrofonen
  • Klip­pe video og lyd i Pre­mi­e­re Pro
  • Lave gra­fik og ani­ma­tio­ner i After Effects
  • Pro­du­ce­re video­ind­hold til soci­a­le medi­er i for­skel­li­ge formater

Arbejds­tid 15–20 timer pr. uge. Timer­ne kan for­de­les over dage på kon­to­ret samt på ude af huset på opta­gel­ser. Vi er flek­sib­le ift. under­vis­ning og eksa­mens­pe­ri­o­de, og du får mulig­hed for at arbej­de hjemme.

Om Fri­heds­bre­vet 

Fri­heds­bre­vet er et nyt digi­tal medie stif­tet af blandt andre Mads Brüg­ger. Vi vil være Dan­marks mest inter­es­san­te  medie med histo­ri­er, som folk bli­ver nødt til læse og lyt­te til. Ori­gi­nal jour­na­li­stik, der svir­per magt­ha­ver­ne, begej­strer,  for­ar­ger eller under­hol­der vores læse­re — jour­na­li­stik der ikke konsu­me­res med hvile­puls. Vi tror på vig­tig­he­den af at  ska­be en sjov og rar arbejds­plads, der er svær at gå hjem fra. Vi har en flad struk­tur og tror ikke på ben­hård top­sty­ring.  Alle ansat­te har ansva­ret for at ska­be og udvik­le kul­tu­ren på arbejds­plad­sen, og vi ved godt, at skal vi lyk­kes, så skal vi  lyk­kes som et hold. 

Hvad nu 

Hvis du vil være med til at byg­ge et medie med bane­bry­den­de jour­na­li­stik fra bun­den, så send en kort ansøg­ning  (max 1 side) og CV til job@frihedsbrevet.dk. Udfyld emne­fel­tet med “vide­opro­du­cent — *dit ful­de navn*’. Vi ind­kal­der til sam­ta­ler løben­de, så tøv ikke med at sen­de din ansøg­ning afsted i dag.