Fri­heds­bre­vet søger stu­dent til com­mu­ni­ty mana­ge­ment og CRM

Marts, 2022

Fri­heds­bre­vet søger en stu­den­ter­med­hjæl­per til det kom­merci­el­le team, som skal bidra­ge til com­mu­ni­ty mana­ge­ment og CRM. Dit pri­mæ­re ansvarsområde er at kom­mu­ni­ke­re med og til Fri­heds­bre­vets føl­ge­re og med­lem­mer på tværs af kana­ler. Vi ønsker ikke bare at ska­be den bed­ste uaf­hæn­gi­ge jour­na­li­stik, men vi vil også ska­be den bed­ste kun­de­op­le­vel­se for vores medlemmer.

Om dig

Du er stu­de­ren­de med et år eller to til­ba­ge af din videregående uddan­nel­se. Det er ikke vig­tigt, hvad din stu­di­e­ret­ning hed­der, men du har måske berø­ring med kom­mu­ni­ka­tion, digi­ta­le medi­er, ser­vi­ce design, UX eller mar­ke­ting. Du er i stand til at kom­mu­ni­ke­re fejl­frit på skrift, og du kan fin­de ud af at skæ­re en tekst ind til benet og for­mu­le­re et bud­skab. Det er des­u­den en for­del, hvis du har erfa­ring med at arbej­de med CRM-syste­mer og ESPer fra tid­li­ge­re. Det er vig­tigt, at du kan lide at arbej­de selv­stæn­digt, du tager ansvar og er god til at struk­tu­re­re dine arbejdsopgaver.

Om dine arbejdsopgaver

Listen her er et bud på opga­ver, du kan for­ven­te at møde i det daglige

  • Besva­re hen­ven­del­ser fra føl­ge­re og med­lem­mer på soci­a­le medi­er og e‑mail
  • Skri­ve tek­ster til opslag på soci­a­le medi­er pri­mært Face­book, Ins­ta­gram og Lin­ke­din Skri­ve tek­ster til e‑mails og hjem­mesi­de målrettet medlemmer
  • Drift af Fri­heds­bre­vets CRM-system
  • Koor­di­ne­ring af udgi­vel­ses­plan med redaktionen
  • Min­dre gra­fi­ske opga­ver (ikke et krav)

Arbejds­tid 15–20 timer pr. uge. Timer­ne kan for­de­les over dage på kon­to­ret samt ad hoc-opga­ver spredt over ugen. Vi er flek­sib­le ift. under­vis­ning og eksa­mens­pe­ri­o­de, og du får mulig­hed for at arbej­de hjemme.

Om Fri­heds­bre­vet

Fri­heds­bre­vet er et nyt digi­tal medie stif­tet af blandt andre Mads Brügger. Vi vil være Dan­marks mest inter­es­san­te medie med histo­ri­er, som folk bli­ver nødt til læse og lyt­te til. Ori­gi­nal jour­na­li­stik, der svir­per magt­ha­ver­ne, begej­strer, for­ar­ger eller under­hol­der vores læse­re — jour­na­li­stik der ikke konsu­me­res med hvile­puls. Vi tror på vig­tig­he­den af at ska­be en sjov og rar arbejds­plads, der er svær at gå hjem fra. Vi har en flad struk­tur og tror ikke på benhård top­sty­ring. Alle ansat­te har ansva­ret for at ska­be og udvik­le kul­tu­ren på arbejds­plad­sen, og vi ved godt, at skal vi lyk­kes, så skal vi lyk­kes som et hold.

Hvad nu

Hvis du vil være med til at byg­ge et medie med bane­bry­den­de jour­na­li­stik fra bun­den, så send en kort ansøg­ning (max 1 side) og CV til job@frihedsbrevet.dk. Udfyld emne­fel­tet med ‘CRM-stu­dent— *dit ful­de navn*’. Vi ind­kal­der til sam­ta­ler løben­de, så tøv ikke med at sen­de din ansøg­ning afsted i dag. Har du spørgsmål til jobop­sla­get, er du vel­kom­men til at kon­tak­te Chri­sti­na Lago­ni på christina@frihedsbrevet.dk eller tele­fon +45 28 12 92 68.