Frihedsbrevet søger student til community management og CRM

Fri­heds­brevet søger en stu­den­ter­med­hjælper til det kom­mer­cielle team, som skal bidrage til com­mu­ni­ty man­age­ment og CRM. Dit primære ansvarsområde er at kom­mu­nikere med og til Fri­heds­brevets føl­gere og medlem­mer på tværs af kanaler. Vi ønsker ikke bare at skabe den bed­ste uafhængige jour­nal­is­tik, men vi vil også skabe den bed­ste kun­deo­plevelse for vores medlemmer.

Om dig

Du er stud­erende med et år eller to tilbage af din videregående uddan­nelse. Det er ikke vigtigt, hvad din studieretning hed­der, men du har måske berøring med kom­mu­nika­tion, dig­i­tale medi­er, ser­vice design, UX eller mar­ket­ing. Du er i stand til at kom­mu­nikere fejl­frit på skrift, og du kan finde ud af at skære en tekst ind til benet og for­mulere et bud­skab. Det er desu­den en fordel, hvis du har erfar­ing med at arbe­jde med CRM-sys­te­mer og ESPer fra tidligere. Det er vigtigt, at du kan lide at arbe­jde selvstændigt, du tager ans­var og er god til at struk­turere dine arbejdsopgaver.

Om dine arbejdsopgaver

Lis­ten her er et bud på opgaver, du kan for­vente at møde i det daglige

  • Besvare hen­ven­delser fra føl­gere og medlem­mer på sociale medi­er og e‑mail
  • Skrive tek­ster til opslag på sociale medi­er primært Face­book, Insta­gram og Linkedin Skrive tek­ster til e‑mails og hjemme­side målrettet medlemmer
  • Drift af Fri­heds­brevets CRM-system
  • Koordiner­ing af udgivelses­plan med redaktionen
  • Min­dre grafiske opgaver (ikke et krav)

Arbe­jd­stid 15–20 timer pr. uge. Timerne kan forde­les over dage på kon­toret samt ad hoc-opgaver spredt over ugen. Vi er flek­si­ble ift. under­vis­ning og eksamenspe­ri­ode, og du får mulighed for at arbe­jde hjemme.

Om Frihedsbrevet

Fri­heds­brevet er et nyt dig­i­tal medie stiftet af blandt andre Mads Brügger. Vi vil være Dan­marks mest inter­es­sante medie med his­to­ri­er, som folk bliv­er nødt til læse og lytte til. Orig­i­nal jour­nal­is­tik, der svir­p­er magth­av­erne, bege­jstr­er, forarg­er eller under­hold­er vores læsere — jour­nal­is­tik der ikke kon­sumeres med hvilepuls. Vi tror på vigtighe­den af at skabe en sjov og rar arbe­jd­splads, der er svær at gå hjem fra. Vi har en flad struk­tur og tror ikke på benhård top­styring. Alle ansat­te har ans­varet for at skabe og udvikle kul­turen på arbe­jd­splad­sen, og vi ved godt, at skal vi lykkes, så skal vi lykkes som et hold.

Hvad nu

Hvis du vil være med til at bygge et medie med bane­bry­dende jour­nal­is­tik fra bun­den, så send en kort ansøgn­ing (max 1 side) og CV til job@frihedsbrevet.dk. Udfyld emne­fel­tet med ‘CRM-stu­dent— *dit fulde navn*’. Vi ind­kalder til sam­taler løbende, så tøv ikke med at sende din ansøgn­ing afst­ed i dag. Har du spørgsmål til jobop­slaget, er du velkom­men til at kon­tak­te Christi­na Lag­o­ni på christina@frihedsbrevet.dk eller tele­fon +45 28 12 92 68.