Fri­heds­bre­vet søger under­sø­gen­de journalist

Fag­bos­ser, der bor gra­tis i luksus­lej­lig­he­der, som er købt for med­lem­mer­nes pen­ge. En hem­me­lig fre­dags­klub, hvor top­folk fra medi­ci­na­lin­du­stri­en gnub­ber skul­dre med direk­tø­ren for Amgros, der ind­kø­ber medi­cin til det offent­li­ge. Eller histo­ri­en om, hvor­dan kom­mu­ner på stri­be udle­der spil­de­vand ulov­ligt i naturen.

Det er blot nog­le få af de man­ge histo­ri­er, som Fri­heds­bre­vets har afslø­ret den sene­ste tid.

Hvis du bræn­der for at bedri­ve under­sø­gen­de jour­na­li­stik, der gør en for­skel, og afkræ­ve magt­ha­ver­ne svar på de spørgs­mål, de for­sø­ger at tie ihjel, så håber vi, at du vil søge job­bet som jour­na­list på Frihedsbrevet.

Om dig

Du behø­ver ikke at have man­ge års erfa­ring med at lave under­sø­gen­de jour­na­li­stik eller et CV spæk­ket med sto­re afslø­rin­ger med i baga­gen. Vi søger først og frem­mest talent, vil­je og ener­gi. Det er der­u­d­over en for­del, hvis du har hove­d­et fuld af ide­er, er god til at få kil­der i tale, har et godt blik for at søge aktind­sig­ter eller lig­nen­de kompetencer.

Du skal være indstil­let på at bli­ve en del af en arbejds­plads med en høj grad af selv­le­del­se og fri­hed. Vi har en flad struk­tur og tror ikke på ben­hård top- eller detailsty­ring. Alle ansat­te har ansva­ret for at ska­be og udvik­le kul­tu­ren på arbejds­plad­sen, og vi ved godt, at skal vi lyk­kes, så skal vi lyk­kes som et hold.

Du vil kom­me til at arbej­de tæt sam­men med jour­na­li­ster­ne på de tre redak­tio­ner Fri Finans, Kul­tur og Politik.

Din rol­le kom­mer som udgangs­punkt ikke til at være låst inden for et spe­ci­fikt sto­f­om­rå­de, hvil­ket også i rea­li­te­ten er sådan de andre jour­na­li­ster på redak­tio­nen arbej­der. Hos Fri­heds­bre­vet er det altid den gode histo­rie, der vin­der, og de fle­ste pro­jek­ter bli­ver lavet i sam­ar­bej­de med andre.

Om os

Fri­heds­bre­vet gik i luf­ten for godt to år siden og er i en riven­de udvik­ling. Vi er et godt styk­ke over 11.000 beta­len­de med­lem­mer, og vi vok­ser støt.

Redak­tio­nen består af cir­ka 12 jour­na­li­ster og en grup­pe fre­elan­ce­re, der er til­knyt­tet i for­skel­ligt omfang.

Vi pri­o­ri­te­rer ori­gi­nal jour­na­li­stik, der går kri­tisk til magt­ha­ver­ne og begej­strer, for­ar­ger eller under­hol­der vores læse­re. Vores histo­ri­er skal helst væk­ke opsigt i offent­lig­he­den og være så vig­ti­ge og uom­gæn­ge­li­ge, at de fører til for­an­dring, når vi publi­ce­rer dem.

Vi bru­ger ikke res­sour­cer på at lave citat­hi­sto­ri­er, pligtstof eller kalen­derjour­na­li­stik, hvil­ket fri­gør tid og over­skud til, at vi kan arbej­de i læn­ge­re tid med enkel­te histo­ri­er og bru­ge kræf­ter på at for­tæl­le dem ordentligt.

Vi arbej­der med dag­lig efter­kri­tik, ugent­li­ge idé­ud­vik­lings­mø­der og løben­de udvik­lings­sam­ta­ler. Vi har man­ge arran­ge­men­ter og fester og et stærkt soci­alt sam­men­hold, som vi vær­ner om. Der­for er det også vig­tigt, at ansø­ge­re ser sig selv bidra­ge posi­tivt til dette.

Vi er i gang med at sam­le og udklæk­ke de bed­ste jour­na­li­ster i lan­det. Vi tror på vig­tig­he­den af at ska­be en sjov og rar arbejds­plads, der er svær at gå hjem fra, og hvor med­ar­bej­de­re og che­fer hele tiden føler, at de udvik­ler sig og bli­ver bedre.

Vi hol­der til på Vand­kun­sten 8 i Køben­havn, et spy­d­kast fra Christiansborg.

Du vil kom­me til at refe­re­re til che­fre­dak­tør Jep­pe Findalen.

Så der­for

Hvis du vil være med til at byg­ge et medie, en arbejds­plads, en kul­tur og bli­ve en bed­re jour­na­list, end du er i dag, så send en kort ansøg­ning + cv til job@frihedsbrevet.dk. Udfyld emne­fel­tet med ‘Fri­heds­bre­vet — *dit ful­de navn*’.

Vi er ikke løn­før­en­de i bran­chen, men til­by­der rime­lig løn alt efter erfa­ring. Vi ønsker at ansæt­te en jour­na­list hur­tigst muligt og vil der­for afhol­de job­sam­ta­ler løbende.

Har du spørgs­mål til jobop­sla­get, er du vel­kom­men til at kon­tak­te jour­na­li­stisk che­fre­dak­tør Jep­pe Fin­da­len på jeppe@frihedsbrevet.dk eller tele­fon: 60168987.