Mor­gen­pro­gram­met En Uaf­hæn­gig Mor­gen luk­ker – og erstat­tes af nye podcastformater

En Uaf­hæn­gig Mor­gen, Fri­heds­bre­vets direk­te mor­gen­pro­gram, sen­des for sid­ste gang fre­dag den 30. juni. 

På den anden side af som­mer­fe­ri­en vil der i ste­det udkom­me en ræk­ke nye pro­gram­kon­cep­ter, der dels fun­ge­rer bed­re som podcast og dels har en læn­ge­re leve­tid, end et dag­ligt mor­gen­pro­gram har. 

Fri­heds­bre­vets direk­tør Mads Brüg­ger udta­ler i den forbindelse: 

“At sen­de live mor­gen­ra­dio er noget af det dyre­ste og svæ­re­ste, man kan gøre. Kon­kur­ren­cen er stor, og lyt­ter­ne er kræs­ne. Ikke desto min­dre er det lyk­ke­des for hol­det bag En Uaf­hæn­gig Mor­gen at lave et frem­ra­gen­de og helt igen­nem unikt mor­gen­pro­gram med et impo­ne­ren­de højt bund­ni­veau. Når vi alli­ge­vel luk­ker det, er det, for­di det desvær­re ikke er lyk­ke­des at omven­de nok af de man­ge gra­ti­ster, som lyt­ter med uden at beta­le, til at mel­de sig ind i Fri­heds­bre­vet. Der­for, som for­ret­ning betrag­tet, giver det ikke læn­ge­re mening for os at oppe­bæ­re En Uaf­hæn­gig Mor­gen. Vi har der­for valgt at foku­se­re vores res­sour­cer mod vores ker­ne­for­ret­ning, som er og bli­ver Frihedsbrevet.” 

Mads Brüg­ger har des­u­den en sær­lig hil­sen til de til­ba­ge­væ­ren­de med­lem­mer fra Den Uaf­hæn­gi­ge, som fulg­te med over til Fri­heds­bre­vet, da Medi­e­hu­set Fri­he­den over­tog Den Uaf­hæn­gi­ge for snart et halvt år siden: 

“Jeg håber, at med­lem­mer­ne, som er kom­met til os fra Den Uaf­hæn­gi­ge, bli­ver hos os og fort­sæt­ter med at bak­ke om et medie, som poli­ti­ker­ne ikke kan sluk­ke for. At de mister deres dag­li­ge mor­gen­pro­gram er selv­føl­ge­lig ærger­ligt, men vi agter at gøre dem gla­de med for­skel­li­ge ugent­li­ge maga­sin­pro­gram­mer, som vi er i gang med at udvikle.” 

I for­bin­del­se med luk­nin­gen af En Uaf­hæn­gig Mor­gen, har Medi­e­hu­set Fri­he­den opsagt sam­ar­bej­det med redak­tio­nen bag programmet.